Tjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om elektroniske signaturer

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/130/EU av 25. februar 2011 som fastsetter minimumstiltak for grensekryssende behandling av dokumenter signert elektronisk av kompetent myndighet under europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF om tjenester i det indre marked

Commission Decision 2011/130/EU of 25 February 2011 establishing minimum requirements for the cross-border processing of documents signed electronically by competent authorities under Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council on Services in the internal market

Siste nytt

EØS-komitevedtak 10.2.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.6.2012)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutningen skal bidra til den praktiske gjennomføringen av tjenestedirektivet (direktiv 2006/123/EF). Det skal bli enklere å gjennomføre elektroniske prosedyrer over landegrensene via kontaktpunktene gjennom at EØS-statene gjensidig kan godkjenne hverandres elektroniske fremgangsmåter. I henhold til beslutningen har EØS-statene, på grunnlag av egnede risikovurderinger, anledning til å kreve avanserte elektroniske signaturer basert på kvalifiserte sertifikater, med eller uten et sikkert signaturfremstillingssystem, når visse fremgangsmåter eller formaliteter skal fullføres gjennom kontaktpunktene. Kommisjonsbeslutningen setter minimumskrav til bruk av signaturformat ved elektronisk signatur av dokumenter som behandles over landegrensene av myndighetene under kontaktpunktet. Hvis et land krever andre formater enn de som er listet opp i kommisjonsbeslutningen, så må dette landet legge til rette for en verifisering av de nevnte formatene.

Merknader
I henhold til tjenestedirektivets artikkel 6 skal tjenesteytere kunne fullføre alle framgangsmåter og formaliteter (blant annet erklæringer, meldinger og søknader) som er nødvendige for å få tilgang til å drive tjenestevirksomhet gjennom et felles kontaktpunkt. Etter artikkel 7 skal kontaktpunktet ha nødvendig informasjon om blant annet hvilke krav som gjelder for tjenesteytere knyttet til framgangsmåter og formaliteter, kontaktopplysninger om ansvarlige myndigheter, oppføring i registre, klageadgang i tilfelle tvist m.v. Artikkel 8 fastslår at EØS-statene skal sørge for at framgangsmåtene og formalitetene skal kunne fullføres elektronisk gjennom kontaktpunktet og vedkommende ansvarlige myndighet. Brønnøysundregistrenes portal "Altinn" skal være det norske kontaktpunktet i henhold til tjenestedirektivet. Portalen har mye av informasjonen og funksjonaliteten som kreves og flere ansvarlige myndigheter er allerede tilknyttet. I første omgang vil det norske kontaktpunktet tilby informasjon. Brukerne vil dermed ikke måtte benytte elektronisk signatur for å få tilgang til kontaktpunktet.

Det antas at en tilrettelegging i henhold til beslutningen kun vil ha begrensede økonomiske konsekvenser for Brønnøysundregistrene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten krever verken lov- eller forskriftsendring. Kommisjonsbeslutningen og utkast til EØS-notat har vært på høring hos Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD), Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), Post- og teletilsynet (PT) og Brønnøysundregistrene. Vi viser også til at Norge, deriblant Post- og teletilsynet, har deltatt i Europakommisjonens arbeidsgruppe om elektroniske framgangsmåter, som har vært med på å utarbeide beslutningen. Arbeidet bidrar til å redusere hindre for elektronisk samhandling for tjenesteytere som ønsker å tilby tjenester i EØS. Noen få av EØS-statene, deriblant Tyskland, krever et høyere sikkerhetsnivå på sertifikatene enn det vi har i Norge. Dette er ikke i motstrid med kommisjonsbeslutningen.

Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering
Beslutningen anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Beslutningen ble innlemmet i EØS-avtalen 10. februar 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.02.2011
Anvendelsesdato i EU
01.08.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2016, p. 1085-1091
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.11.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
10.02.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.02.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.02.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
11.02.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0130
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro