Tiltak mot smittsom blæreutslett hos svin (SVD) i Italia: oppheving

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/470 av 20. mars 2019 om oppheving av vedtak 2005/779/EF om dyrehelsemessige bekyttelsestiltak mot smittsom blæreutslett hos svin i Italia

Commission Implementing Decision (EU) 2019/470 of 20 March 2019 repealing Decision 2005/779/EC concerning animal health protection measures against swine vesicular disease in Italy

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.4.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten opphever beslutning 2005/779/EF som angår beskyttelsestiltak mot Italia i forbindelse med utbrudd av smittsomt blæreutslett hos gris (SVD). Bakgrunnen er at Italia har bekjempet sykdommen i de siste områdene av sykdommens utbredelse (Calabria). Dokumentasjon av overvåkningsresultater tilfredsstiller etter Kommisjonens vurdering kriteriene for å oppnå fristatus for sykdommen i landet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutning 2005/779/EF er ikke gjennomført i norsk rett. Rettsakten som opphever denne beslutningen vil derfor ikke medføre noen rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.02.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.03.2019
Anvendelsesdato i EU
11.04.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet