Tiltak mot rester av veterinærlegemidler som er forbudt i matvarer: endringsbestemmelser om nitrofuraner og deres metabolitter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2023/411 av 23. februar 2023 om endring av kommisjonsforordning (EU) 2019/1871 med hensyn til bruken av referansepunkter for tiltak for nitrofuraner og deres metabolitter

Commission Regulation (EU) 2023/411 of 23 February 2023 amending Commission Regulation (EU) 2019/1871 as regards the application of reference points for action for nitrofurans and their metabolites

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.4.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.4.2023)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2023/411 gjelder endring av forordning (EU) 2019/1871 om referanseverdiene for tiltak (RPA) med hensyn til nitrofuraner og deres metabolitter i anamalsk mat. Bakgrunnen for endringen er at det har kommet frem at et nedbrytningsprodukt av nitrofuran, semikarbazid (SEM) kan forekomme i som en prosessforuresning i f.eks. gelantin og myseprodukter. EFSA har i en rapport (EFSA-Q-2013-00925) sagt at SEM som en metabolitt av nitrofuran kan forekomme i matvarer enten som en metabolitt på grunn av ulovlig behandling med nitrofuranzon eller som en metabolitt som har blitt dannet under bearbeiding av matvaren som følge av bruk av desinfeksjonsmidler eller reaksjoner fra andre matvarekomkopnenter. Funn av SEM kan dersom ikke kun tolkes som en markør for misbruk av nitrofurazon under fremstilling av animalske produkter.

På bakgrunn av denne kunnskapen endres referanseverdiene for tiltak for nitrofuraner til ikke å gjelde for funn av SEM uten funn av andre nitofuran metabolitter i henholdsvis gelantin, kollagen, hydrolysat, hydrolyserte bruskprodukter, spraytørkede blodprodukter, myse- og melkeproteinkonsentrater, kaseinater og melkepulver med unntak av melkepulver som brukes i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger. Det er kun nivåer av mataboliter av furazolidon, furaltadon, nitrofurantoin, nifursol som ligger over RPA som er en klar indikasjon på ulovlig bruk av nitrofuraner og deres metabolitter. En RPA på 0,5 μg/kg for SEM i gelatin, kollagen, hydrolysat, hydrolyserte bruskprodukter, spraytørkede blodprodukter, myse og melkeproteinkonsentrater, kaseinater og melkepulver (med unntak av morsmelkerstatninger og tilleggsblandinger) er kun aktuelle dersom ulovlig bruk av nitrofurazon eller SEM er påvist, f.eks. hvis minst én av de andre nitrofuranmetabolittene er påvist.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen gjennomføres i forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen vil gjøre det enklere for kontrollmyndighetene å bedømme funn av nitrofuraner og deres metabolitter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.11.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
23.02.2023
Anvendelsesdato i EU
16.02.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet