Tiltak mot manipulasjon av data fra fartsskrivere

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2009/4/EF av 23. januar 2009 om tiltak for å forebygge og oppdage manipulering av data fra fartsskrivere, om endring av europaparlaments og rådsdirektiv 2006/22/EF om minstekrav for gjennomføring av rådsforordning (EØF) nr 3820/85 og 3821/85 om bestemmelser på det sosiale området innen veitransport, og om oppheving av rådsdirektiv 88/599/EØF

Commission Directive 2009/4/EC of 23 January 2009 counter measures to prevent and detect manipulation of records of tachographs, amending Directive 2006/22/EC of the European Parliament and of the Council on minimum conditions for the implementation of Council Regulations (EEC) Nos 3820/85 and 3821/85 concerning social legislation relating to road transport activities and repealing Council Directive 88/599/EEC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.1.2011)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2006/22/EF inneholder minstekrav til kontroll av kjøre- og hviletidsreglene for tungtransportsjåfører. Hovedhensynene bak direktivet er å forbedre håndhevingen av kjøre- og hviletids­regelverket bl.a. ved å stille strengere krav til innholdet i kontrollene og øke krav til antall kontroller.

Direktiv 2006/22/EF tok høyde for innføringen av digital fartsskriver. Det nye direktivet 2009/4/EF inneholder endringer i direktiv 2006/22/EF. Formålet er ytterligere å forbedre metoder og fremgangsmåter for å avsløre og forebygge bruk av utstyr som er egnet til å manipulere fartsskriversystemet og forbedre utstyret til kontrollpersonalet.

Endringene innebærer forsterkede forpliktelser for statene til særskilt kontroll av utstyr som er egnet til å manipulerer fartsskriveren og definisjon av standardutstyr og programare som kontrollører må ha for å kunne analysere dataene.

Endringene innebære i korthet følgende:

Nytt punkt 5 i Vedlegg I del A i direktiv 2006/22/EF: Et nytt punkt 5 vil omfatte kontroll av fartsskriveren som er i kjøretøyet for å avdekke om det er installert en anordning som har til formål å ødelegge, fjerne, manipulere eller endre data, eller som har som formål å forstyrre den elektroniske datautvekslingen mellom fartsskriverens komponenter, eller som forstyrrer eller endrer data på en slik måte før kryptering.

Nytt punkt 3 i Vedlegg II til direktiv 2006/22/EF: Med denne endringen settes det krav til kontrollutstyret for å sikre at kontrollen er effektiv. Det settes krav til kontrollutstyr med passende programare for å kontrollere og validere de registrerte data som er tilknyttet den digitale signaturen, samt programvare som oppstiller en detaljert hastighetsprofil for kjøretøy forut for kontroll av fartsskriver.

Merknader
Direktiv 2006/22/EF er gjennomført i forskrift 2. juli 2007 nr 877 om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS, fastsatt med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr.4 §§ 13, 14, 20 og 21 annet ledd.

Vegtrafikkloven § 13 tredje ledd gir generell hjemmel til å fastsette nærmere bestemmelser om kontroll av fartsskriver. Det fremgår imidlertid ikke direkte av forskriften at kontrollører kan sjekke utstyret inkludert installasjonen av fartsskriver med tilhørende sensor, koblinger m.m. i kjøretøyet, slik endringen i vedlegg I del A, nytt punkt 5 krever. Det er derfor behov for å presisere kontrollhjemlene i denne forskriften for å gjennomføre direktivet.

Endringen antas å få begrensede øknomiske og administrative konsekvenser for myndigheter og private interesser. Økt fokus på denne type kontroll kan bidra til økt oppdagelsesrisiko for sjåfører som bruker manipuleringsutstyr.

Kravene til kontrollutsyr og programvare i vedlegg II nytt punkt 3 er i samsvar med det utstyr som benyttes i dag. Statens vegvesen benytter kontrollutstyret VaDIS som oppfyller disse kravene. Politiet benytter kontrollutstyret TIS-office. Politidirektoratet opplyser at dette kontrollutstyret oppfyller de kravene siom stilles i direktivet. Gjennomføring av direktivet på dette punkt antas således ikke å innebære administrative eller økoniomiske konsekvenser av betydning verken for det offentlige eller private aktører.

Direktivet er gjennomført ved endringer i kjøre- og hviletidsforskriften fastsatt 10. februar 2010.

Vurdering
Vi ser behovet for en mer effektiv kontroll av kjøre- og hviletid for å forebygge og avdekke manipulasjon av data fra fartsskriverne, og er positiv til direktivet. Presisering av krav til kontroll og kontrollutstyr vil bidra til å fremme de overordnede formålene med kjøre- og hviletidsreglene om økt trafikksikkerhet, forbedring av de sosiale forholdene for sjåførene og skjerpe konkurransen. Tiltaket vil særlig forenkle gjennomføring av kontroll ved å gi kontrøllerene en presisering av metode og fremgangsmåte ved kontroll av fartsskriver. Det er likevel usikkert hvor stor effekt som kan forventes av disse tiltakene.

Konklusjon:
Direktivet er EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger
Norge var tilstede i CATP møte i regi av EU-kommisjonen i september 2008 der forslaget ble behandlet.

Status
Direktiv 2009/4/EF ble publisert i EF tidende 24. januar 2009. Direktivet trådte i kraft 20 dager etter publisering, den 13. februar 2009. Fristen for å gjennomføre nødvendige endringer i medlemsstatene er 31. desember 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.01.2009
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.2009
Anvendelsesdato i EU
31.12.2009
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 309-310
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.02.2010
Anvendes fra i Norge
10.02.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0004
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro