Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1178 av 2. juni 2017 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 om dyrehelsemessige tiltak for å bekjempe lumpy skin disease i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1178 of 2 June 2017 amending Implementing Decision (EU) 2016/2008 concerning animal health control measures relating to lumpy skin disease in certain Member States

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 27.10.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.10.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008, som fastsetter dyrehelsemessige tiltak for å bekjempe lumpy skin disease (LSD) i visse EU-medlemsstater. Medlemsstater som per i dag er berørt av bestemmelsene er Kroatia, Bulgaria og Hellas.

Rettsakten endrer bestemmelsene for forsendelse av avlsmateriale fra områdene som er oppført på listene i del I og del II i vedlegget til beslutning (EU) nr. 2016/2008, dvs. områdene som har fristatus m/vaksinasjon mot LSD og områdene som er infisert med LSD. Endringene innebærer at vedkommende lands myndigheter kan tillate forsendelse av sæd egg og embryo fra storfe og ville drøvtyggere som holdes i fangenskap mellom slike områder innenfor landets grenser på bestemte vilkår. Rettsakten føyer i tillegg til nye områder i Hellas på de to listene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Per i dag er det kun Bulgaria, Hellas og Kroatia som er direkte berørt av rettsakten. Rettsakten krever derfor ingen gjennomføring i norsk rett nå. Gjennomføring i norsk rett blir påkrevd først ved en eventuell framtidig oppføring av norske soner i vedlegg I til beslutning (EU) 2016/2008.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for noen her i landet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten gir rom for å kunne tillate forsendelse av sæd, egg og embryo mellom områder med lik LSD-status og fra områder med bedre til områder med dårligere LSD-status innenfor samme medlemsstat. Tilføyelsen av nye områder i Hellas på listene over områdene som har fristatus m/vaksinasjon mot LSD og områdene som er infisert med LSD kommer som følge av et nytt utbrudd av sykdommen på øya Kerkyra, samt at det er innført forebyggende vaksinering i naboområder til denne hvor sykdommen hittil ikke er påvist.

Rettsakten virker rimelig sett i et sykdomsbekjempelsesperspektiv. Mattilsynet vurderer den som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 27.10.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.04.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
02.06.2017
Anvendelsesdato i EU
01.07.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.08.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
27.10.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.10.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.10.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D1178
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro