Tiltak mot klassisk svinepest i visse EU-medlemsland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU av 13. desember 2013 om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i visse medlemsland

Commission Implementing Decision 2013/764/EU of 13 December 2013 concerning animal health control measures relating to classical swine fever in certain Member States

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.05.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.01.2014)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtak 2013/764/EU opphever og erstatter kommisjonsvedtak 2008/855/EF, som fastsetter særskilte beskyttelsestiltak for å bekjempe klassisk svinepest i medlemsstater eller områder i medlemsstater innenfor EØS-området. Mange av bestemmelsene videreføres, men innehar en annen form da regelverket forenkles på flere områder. Det nedlegges forbud mot forflytning av levende gris fra listeførte områder til andre medlemsland eller ikke-listeførte områder, med visse unntak. Første unntak er dersom forflytningen skjer direkte til slakteri for øyeblikkelig slakting. Videre er det unntak dersom visse helsekrav, krav om oppholdstid, laboratorieundersøkelser, bekjempelsesplaner og inspeksjoner tilfredsstilles. Det nedlegges forbud mot forsendelse av sæd, egg og embryo fra gris fra listeførte områder til andre medlemsland, med unntak av sæd som er oppsamlet på godkjent seminstasjon utenfor listeført område. Ferskt svinekjøtt, behandlet svinekjøtt eller produkter som består av dette fra listeførte områder, kan kun sendes til andre medlemsland dersom spesifikke krav tilfredsstilles. Disse består av krav om helseundersøkelser, oppholdstid, laboratorieundersøkelser, bekjempelsesplaner og inspeksjoner av svinebesetningene. Kjøtt eller kjøttprodukter som ikke tilfredsstiller disse kravene skal merkes med et spesielt stempel som ikke kan blandes sammen med det ordinære stempelet. Det stilles krav til svinebesetninger i listeførte områder. Det stilles også krav til dyretransporter brukt til transport av gris fra listeførte områder. Disse skal rengjøres og desinfiseres etter transport og transportør skal kunne dokumentere at dette er gjort. Medlemsland med listeførte områder skal informere Kommisjonen om resultater fra overvåkningsprogrammene for klassisk svinepest.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 16. februar 2009 nr. 198 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS. Forskriftens struktur må forenkles og endres i sin helhet for å kunne avspeile endringene.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser ettersom import av svin og villsvin, samt kjøtt av disse til Norge fra de berørte områdene forekommer svært sjelden.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.12.2013
Anvendelsesdato i EU
06.01.2014
Opphører å gjelde
01.01.2018
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 5-9
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.05.2014
Anvendes fra i Norge
22.05.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0764
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro