Tiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1402 av 5. oktober 2020 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1402 of 5 October 2020 amending the Annex to Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 6.10.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater, hvor der har været bekræftede tilfælde af sygdommen hos tamsvin eller vildtlevende svin (»de berørte medlemsstater«). I del I-IV i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse afgrænses og listeopføres visse områder i de berørte medlemsstater, og områderne er opdelt efter risikoniveauet under hensyntagen til den epidemiologiske situation for så vidt angår den pågældende sygdom. Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er blevet ændret flere gange med henblik på at tage hensyn til ændringer i den epidemiologiske situation for så vidt angår afrikansk svinepest i Unionen, som bilaget nødvendigvis må afspejle. Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU blev senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1330 som følge af ændringer i den epidemiologiske situation vedrørende sygdommen i Polen.

(2) Siden datoen for vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1330 har der været nye forekomster af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i Polen og i Tyskland i nærheden af grænsen til Polen.

(3) I slutningen af september 2020 blev der konstateret et tilfælde af afrikansk svinepest hos et vildtlevende svin i distriktet obornicki i Polen i et område, der for øjeblikket ikke er opført på listen i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Dette tilfælde af afrikansk svinepest hos et vildtlevende svin udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Dette område i Polen, der ikke er opført i nævnte bilag, og som er berørt af dette seneste tilfælde af afrikansk svinepest, bør derfor nu opføres i nævnte bilags del I og II.

(4) I september 2020 blev der desuden konstateret et tilfælde af afrikansk svinepest hos et vildtlevende svin i distriktet sokołowski i Polen i et område, der for øjeblikket er opført del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, og som ligger i umiddelbar nærhed af et område, der for øjeblikket er opført i del I i samme bilag. Dette tilfælde af afrikansk svinepest hos et vildtlevende svin udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Dette område i Polen, der er opført i del I i nævnte bilag, og som ligger i umiddelbar nærhed af et område, der er opført i del II, og som er berørt af dette seneste udbrud af afrikansk svinepest, bør derfor nu opføres i del II i nævnte bilag i stedet for i del I.

(5) I slutningen af september 2020 blev der desuden konstateret et tilfælde af afrikansk svinepest hos et vildtlevende svin i kommunen Bleyen-Genschmar i Tyskland, og Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1391 blev vedtaget efter afgrænsningen af et inficeret område i Tyskland i overensstemmelse med artikel 15 i direktiv 2002/60/EF. Dette tilfælde af afrikansk svinepest hos et vildtlevende svin i Tyskland er forekommet i umiddelbar nærhed af et område i Polen, der for øjeblikket ikke er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Dette tilfælde af afrikansk svinepest hos et vildtlevende svin udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Dette område i Polen, der ikke er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, og som ligger i umiddelbar nærhed af det område i Tyskland, der er berørt af dette seneste tilfælde af afrikansk svinepest, bør derfor nu opføres i del I i nævnte bilag.

(6) Efter de nylige tilfælde af afrikansk svinepest hos tamsvin i Polen og i Bleyen-Genschmar i Tyskland i nærheden af grænsen til Polen og under hensyntagen til den nuværende epidemiologiske situation i Unionen er regionaliseringen i Polen blevet revurderet og ajourført. Derudover er de eksisterende risikostyringsforanstaltninger også blevet revurderet og ajourført. Disse ændringer skal afspejles i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU.

(7) For at tage hensyn til den seneste udvikling i den epidemiologiske situation for så vidt angår afrikansk svinepest i Unionen og for at bekæmpe de risici, der er forbundet med spredning af sygdommen, på en proaktiv måde bør der for Polen afgrænses nye højrisikoområder af en tilstrækkelig størrelse, som på behørig vis bør opføres i del I og II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU.

(8) Da den epidemiologiske situation i Unionen med hensyn til spredningen af afrikansk svinepest tilsiger en hurtig indsats, er det vigtigt, at de ændringer, der foretages i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU ved nærværende afgørelse, får virkning snarest muligt.

(9) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.10.2020
Anvendelsesdato i EU
06.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet