Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen, Romania og Slovakia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1535 av 21. oktober 2020 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1535 of 21 October 2020 amending the Annex to Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 22.10.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater, hvor der har været bekræftede tilfælde af sygdommen hos tamsvin eller vildtlevende svin (»de berørte medlemsstater«). I del I-IV i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse afgrænses og listeopføres visse områder i de berørte medlemsstater, og områderne er opdelt efter risikoniveauet under hensyntagen til den epidemiologiske situation for så vidt angår den pågældende sygdom. Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er blevet ændret flere gange med henblik på at tage hensyn til ændringer i den epidemiologiske situation for så vidt angår afrikansk svinepest i Unionen, som bilaget nødvendigvis må afspejle. Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU blev senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1402 som følge af ændringer i den epidemiologiske situation vedrørende sygdommen i Polen og i Tyskland i nærheden af grænsen til Polen.

(2) De EU-minimumsforanstaltninger, der skal træffes til bekæmpelse af afrikansk svinepest, er fastsat ved Rådets direktiv 2002/60/EF. Navnlig skal der i henhold til artikel 9 i direktiv 2002/60/EF oprettes en beskyttelseszone og en overvågningszone, så snart afrikansk svinepest er blevet officielt bekræftet hos svin på en bedrift, og de foranstaltninger, der skal træffes i beskyttelses- og overvågningszonerne for at forhindre spredning af sygdommen, er fastsat ved samme direktivs artikel 10 og 11. I artikel 15 i direktiv 2002/60/EF fastsættes desuden de foranstaltninger, der skal træffes, hvis der er bekræftet afrikansk svinepest hos vildtlevende svin. Nylig erfaring har vist, at foranstaltningerne i direktiv 2002/60/EF er effektive med hensyn til at bekæmpe spredning af sygdommen, navnlig foranstaltningerne vedrørende rengøring og desinfektion af inficerede bedrifter og andre foranstaltninger vedrørende udryddelse af sygdommen i populationer af tamsvin og vildtlevende svin.

(3) Siden datoen for vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1402 har der været nye forekomster af afrikansk svinepest hos tamsvin i Rumænien. Desuden har der været nye forekomster af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i Polen og Slovakiet.

(4) Endvidere er den epidemiologiske situation i visse områder i Polen, Letland og Litauen blevet forbedret for så vidt angår tamsvin på grund af de foranstaltninger, der er truffet af disse medlemsstater i overensstemmelse med direktiv 2002/60/EF.

(5) I oktober 2020 blev der konstateret et tilfælde af afrikansk svinepest hos et vildtlevende svin i distriktet słubicki i Polen i et område, der for øjeblikket er opført på listen i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Dette tilfælde af afrikansk svinepest hos et vildtlevende svin udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Dette område i Polen, der for øjeblikket er opført i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, og som er berørt af dette seneste tilfælde af afrikansk svinepest, bør derfor nu opføres i del II i nævnte bilag i stedet for i del I.

(6) I oktober 2020 blev der konstateret et udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i regionen Maramureş i Rumænien i et område, der er opført del III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, og som ligger i umiddelbar nærhed af et område, der for øjeblikket er opført i del II i samme bilag. Dette udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin giver et højere risikoniveau, som bør være afspejlet i nævnte bilag. Dette område i Rumænien, der for øjeblikket er opført i del II i nævnte bilag, og som ligger i umiddelbar nærhed af det område, der er opført i del III, og som er berørt af dette seneste udbrud af afrikansk svinepest, bør derfor nu opføres i del III i nævnte bilag i stedet for i del II.

(7) I oktober 2020 blev der desuden konstateret et tilfælde af afrikansk svinepest hos et vildtlevende svin i distriktet Vranov nad Topľou i Slovakiet i et område, der er opført del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, og som ligger i umiddelbar nærhed af et område, der for øjeblikket er opført i del I i samme bilag. Dette tilfælde af afrikansk svinepest hos et vildtlevende svin udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Dette område i Slovakiet, der for øjeblikket er opført i del I i nævnte bilag, og som ligger i umiddelbar nærhed af et område, der er opført i del II, og som er berørt af dette seneste udbrud af afrikansk svinepest, bør derfor nu opføres i del II i nævnte bilag i stedet for i del I.

(8)m For at tage hensyn til den seneste udvikling i den epidemiologiske situation for så vidt angår afrikansk svinepest i Unionen og for at bekæmpe de risici, der er forbundet med spredning af sygdommen, på en proaktiv måde bør der for Polen, Slovakiet og Rumænien afgrænses nye højrisikoområder af en tilstrækkelig størrelse, som på behørig vis bør opføres i del I, II og III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU.

(9) Endvidere bør visse områder i distrikterne Podlaskie, Lubelskie og Warmińsko-Mazurskie i Polen, som på nuværende tidspunkt er opført i del III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, under hensyntagen til effektiviteten af de foranstaltninger, der anvendes i Polen i overensstemmelse med direktiv 2002/60/EF, navnlig artikel 10, stk. 4, litra b), og artikel 10, stk. 5, og i overensstemmelse med de risikobegrænsende foranstaltninger vedrørende afrikansk svinepest, der er beskrevet i Verdensorganisationen for Dyresundheds sundhedskodeks for terrestriske dyr (OIE-kodeksen), nu i stedet opføres i del II i samme bilag, da der ikke har været nogen udbrud af afrikansk svinepest i de pågældende områder i de seneste 12 måneder, i overensstemmelse med bestemmelserne i OIE-kodeksen.

(10) Under hensyntagen til effektiviteten af de foranstaltninger, der anvendes i Letland i overensstemmelse med direktiv 2002/60/EF, navnlig artikel 10, stk. 4, litra b), og artikel 10, stk. 5, og i overensstemmelse med de risikobegrænsende foranstaltninger for så vidt angår afrikansk svinepest, der er beskrevet i OIE-kodeksen, bør også visse områder i amterne Aizputes, Alsungas og Kuldīgasi i Polen, der på nuværende tidspunkt er opført i del III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, nu i stedet opføres i del II i nævnte bilag i betragtning af udløbet af perioden på tre måneder efter den afsluttende rengøring og desinfektion af de inficerede bedrifter, og fordi der ikke har været nogen udbrud af afrikansk svinepest i de pågældende områder i de seneste tre måneder, i overensstemmelse med bestemmelserne i OIE-kodeksen.

(11) Desuden bør visse områder i amterne Alytus, Kaunas og Marijampolė i Litauen, som på nuværende tidspunkt er opført i del III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, under hensyntagen til effektiviteten af de foranstaltninger, der anvendes i Polen i overensstemmelse med direktiv 2002/60/EF, navnlig artikel 10, stk. 4, litra b), og artikel 10, stk. 5, og i overensstemmelse med de risikobegrænsende foranstaltninger vedrørende afrikansk svinepest, der er beskrevet i Verdensorganisationen for Dyresundheds sundhedskodeks for terrestriske dyr (OIE-kodeksen), nu i stedet opføres i del II i samme bilag, da der ikke har været nogen udbrud af afrikansk svinepest i de pågældende områder i de seneste 12 måneder, i overensstemmelse med bestemmelserne i OIE-kodeksen.

(12) Da den epidemiologiske situation i Unionen med hensyn til spredningen af afrikansk svinepest tilsiger en hurtig indsats, er det vigtigt, at de ændringer, der foretages i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU ved nærværende afgørelse, får virkning snarest muligt.

(13) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.10.2020
Anvendelsesdato i EU
22.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet