Tiltak for bekjempelse av økt dødelighet hos østers

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 350/2011 af 11. april 2011 som endrer forordning (EF) nr. 1251/2008 hva angår krav til omsetning av forsendinger av stillehavsøsters bestemt til medlemsstater eller deler av medlemsstater som er omfattet av nasjonale tiltak vedrørende østersherpesvirus-1 μνar (OsHV-1 μνar) godkjent gjennom vedtak 2010/221/EU

Commission Regulation (EU) No 350/2011 of 11 April 2011 amending Regulation (EC) No 1251/2008 as regards the placing on the market requirements for consignments of Pacific oysters intended for Member States or parts thereof with national measures regarding ostreid herpes virus 1 ìíar (OsHV-1 ìíar) approved by Decision 2010/221/EU

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.3.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.12.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer sertifikatene som er gitt i forordning (EF) nr. 1251/2008 og som skal benyttes ved omsetning og import av akvakulturdyr for utsett. Siden 2008 har det forekommet en økt dødelighet blant stillehavsøsters i mange områder i Irland, Frankrike og Storbritannia. Dødeligheten er antatt forårsaket av en ny herpesvariant (OsHV-1 ?var). Medlemsland som ønsket å iverksette spesielle krav til omsetning av stillehavsøsters for å beskytte seg mot sykdommen, fikk anledning til dette gjennom Kommisjonsvedtak 2010/221/EU. Områder med godkjente nasjonale tiltak for ovennevnte sykdommer er gitt i vedlegg til dette vedtaket. Ved omsetning og import av akvakulturdyr inn til områder med godkjente nasjonale tiltak må forsendelsen enten komme fra område som er erklært fritt, eller område som har gjennomført målrettet overvåkning for relevant sykdom. Kommisjonsforordning (EU) nr. 350/2011 endrer helsesertifikatene i forordning (EF) nr. 1251/2008 slik at landene og områdene som er erklært frie eller ønsker å bli frie for østerssykdommen skal kunne beskytte seg mot forsendelser av stillehavsøsters fra områder som ikke er det. Norge har valgt å ikke iverksette noe program for å vise at vi er fri for sykdommen fordi stillehavsøsters er ikke en naturlig art i Norge, og fordi det er ulovlig å omsette stillehavsøsters til Norge fra områder som ikke er fri for sykdommene bonamiose og marteiliose. Norge har fristatus for disse sykdommene. I praksis betyr dette at import av levende stillehavsøsters til Norge ikke forekommer med mindre det er til konsum. Det stilles da strenge regler for omsetningen. Stillehavsøsters står også oppført på miljøvernmyndighetenes svarteliste over arter som ikke ønnskes inn til landet fordi de anses å utgjøre en alvorlig trussel mot arter som er naturlig utbredt i landet.

Merknader
Rettsakten medfører behov for endring av forskrift 13. desember 2009 nr. 1537 om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disse. Forskriften gjennomfører forordning (EF) nr. 1251/2008.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser fordi stillehavsøsters ikke er en naturlig art i Norge og fordi det ikke tas stillehavsøsters inn til landet for utsett. Rettsakten anses derfor å være ukontroversiell.

Sakkyndige instansers merknader
Mattilsynet har vært i løpende muntlig dialog med Veterinærinstituttet og de finner dette akseptabelt.

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartmentet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Ved omsetning og import av akvakulturdyr inn til områder med godkjente nasjonale tiltak må forsendelsen enten komme fra område som er erklært fritt, eller område som har gjennomført målrettet overvåkning for relevant sykdom. Kommisjonsforordning (EU) nr. 350/2011 endrer helsesertifikatene i forordning (EF) nr. 1251/2008 slik at landene og områdene som er erklært frie eller ønsker å bli frie for østerssykdommen skal kunne beskytte seg mot forsendelser av stillehavsøsters fra områder som ikke er det.

Norge har valgt å ikke iverksette noe program for å vise at vi er fri for sykdommen fordi stillehavsøsters er ikke en naturlig art i Norge, og fordi det er ulovlig å omsette stillehavsøsters til Norge fra områder som ikke er fri for sykdommene bonamiose og marteiliose. Norge har fristatus for disse sykdommene. I praksis betyr dette at import av levende stillehavsøsters til Norge ikke forekommer med mindre det er til konsum. Det stilles da strenge regler for omsetningen.

Stillehavsøsters står også oppført på miljøvernmyndighetenes svarteliste over arter som ikke ønnskes inn til landet fordi de anses å utgjøre en alvorlig trussel mot arter som er naturlig utbredt i landet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EØS /EFTA -statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.04.2011
Anvendelsesdato i EU
15.04.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 73-83
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
31.03.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.03.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
20.10.2011
Høringsfrist
01.12.2011
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.01.2012
Anvendes fra i Norge
27.01.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0350
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro