Tilsyn med foretakssammenslutninger: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1269/2013 av 5. desember 2013 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 802/2004 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 139/2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger

Commission Implementing Regulation (EU) No 1269/2013 of 5 December 2013 amending Regulation (EC) No 802/2004 implementing Council Regulation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.6.2017)

Sammendrag av innhold

Bakgrunn
Kommisjonsforordning (EF) nr. 802/2004 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 139/2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger, fastsetter nærmere regler for saksbehandlingen ved håndhevingen av sistnevnte forordning. Gjennomføringsforordningen oppstiller regler for hvem som kan melde en foretakssammenslutning til Kommisjonen, tidspunkt for melding og hvilken informasjon meldingen må inneholde. Gjennomføringsforordningen fastsetter i den forbindelse skjema for melding av fusjoner til Kommisjonen. Det er fastsatt særskilte skjema for fusjoner som antas være av en slik art at fullstendig melding ikke er nødvendig, samt for begrunnede anmodninger fra fusjonspartene om at en sak overføres til behandling enten fra Kommisjonen til medlemsstatene eller fra medlemsstatene til Kommisjonen. Det er gitt nærmere regler om slike overføringer i forordningen om tilsyn med foretakssammenslutninger. Gjennomføringsforordningen fastsetter også bl.a. nærmere regler for beregning av tidsfrister for behandlingen av fusjonssaker, regler for partenes og tredjemenns adgang til å bli hørt muntlig og skriftlig i saksbehandlingen, partenes rett til innsyn i Kommisjonens saksdokumenter og bestemmelser om taushetsplikt. Forordningen fastsetter også nærmere regler for behandlingen av eventuelle tiltak som partene fremlegger for å avhjelpe de konkurransemessige problemene som Kommisjonen måtte ha påpekt i den opprinnelige fusjonsavtalen (avhjelpende tiltak).

Gjennomføringsforordningen omtalt over har tidligere blitt endret ved Kommisjonsforordning (EF) nr. 1792/2006 og Kommisjonsforordning (EF) nr. 1033/2008. Kommisjonsforordning (EU) nr. 1269/2013 endrer gjennomføringsforordningen ytterligere.

Formål:
Formålet med endringene er å forenkle og effektivisere Kommisjonens behandling av meldinger om fusjoner og oppkjøp og begrunnende anmodninger om overføring av fusjonssaker. Dette antas oppnådd blant annet gjennom å oppdatere, strømlinjeforme og redusere opplysningskravene i skjemaene som benyttes ved slike meldinger og begrunnende anmodninger.

De viktigste endringene:
• Kravene til den informasjon som skal sendes til Kommisjonen ved bruk av alle typer meldinger om fusjoner og oppkjøp reduseres. Informasjon som erfaringsmessig ikke anses nødvendig for å vurdere meldinger om fusjoner og oppkjøp kan heretter utelates. Dette gjelder særlig ved bruk av forenklet melding, hvor det nå kreves mindre detaljert informasjon. Et større antall fusjoner og oppkjøp, som ikke antas å skape konkurranseproblemer, vil heretter kunne meldes ved bruk av forenklet melding. De meldende foretakene vil følgelig kunne sette av mindre tid til forberedelser og utfylling av meldingene, og dermed oppnå reduserte kostnader til advokater/rådgivere og administrative byrder. Kommisjonen på sin side vil på bakgrunn av en forenklet melding kunne godkjenne en fusjon eller et oppkjøp uten å måtte undersøke virkninger på forbrukere, konkurrenter og andre, og dermed bruke kortere tid på å behandle meldingen. Skjemaene som brukes ved disse meldingene finnes i vedlegg I og II til endringsforordningen, og de konkrete endringene fremgår der.

• Utveksling av informasjon mellom de aktuelle foretakene og Kommisjonen før meldingen sendes (såkalt prenotifikasjonskontakt) forenkles, noe som antas å ville korte inn tiden for disse kontaktene ytterligere. Ved fusjoner og oppkjøp som anses å være uproblematiske, kan foretakene hoppe over prenotifikasjonskontakten og melde fusjonen eller oppkjøpet direkte.

• Det blir lettere for fusjonerende foretak å be Kommisjonen om fritak fra kravene til å sende visse typer informasjon. Skjemaene for meldinger av fusjoner og oppkjøp i vedlegg I og II til forordningen (Form CO og Short form CO) angir utrykkelig kategorier av typer informasjon det kan bes om fritak fra.

• Informasjonen som kreves av foretak som anmoder om overføring av en sak fra Kommisjonen til medlemsstatene eller vise versa har også blitt betydelig redusert. Skjemaet for denne type begrunnede anmodninger finnes i vedlegg III til forordningen (RS - reasoned submission), og de konkrete endringene fremgår der.

• Artikkel 1 (1) (endrer artikkel 2 (2) i gjennomføringsforordningen): Presisering av at det kreves dokumentasjon (fullmakt) når meldinger underskrives av eksterne representanter (fullmektig).

• Artikkel 1 (3) (endrer artikkel 4 (1) i gjennomføringsforordningen): Presisering av at alle meldinger som sendes til Kommisjonen må være fullstendige. Meldingene må inneholde alle opplysninger og dokumenter som angis i skjemaene i vedlegg I og II slik at Kommisjonen får den informasjonen som er nødvendig for å vurdere fusjonen eller oppkjøpet.

• Artikkel 1 (2) (6) (9) og (11) (endrer artikkel 3 (2), artikkel 13 (3), artikkel 20 (1) og (1a) og artikkel 23 (4) i gjennomføringsforordningen): Kommisjonen skal til enhver tid kunne spesifisere og endre formatet og antall kopier som kreves innsendt fra de meldende partene, andre berørte parter og tredjemenn (herunder om dokumentasjon skal sendes elektronisk). Dette gjelder særlig ved meldinger, begrunnende anmodninger, meldende parters kommentarer til Kommisjonens innvendinger og tilsagn om avhjelpende tiltak. Opplysninger om antall kopier og formatet av de opplysninger og dokumenter som skal sendes til Kommisjonen, skal offentliggjøres i Den Europeiske Unions Tidende.

• Artikkel 1 (7) (endrer artikkel 17 (3) i gjennomføringsforordningen): Retten til innsyn i Kommisjonens saksdokumenter skal ikke omfatte korrespondanse mellom Kommisjonen og konkurransemyndigheter utenfor EØS vedrørende undersøkelser av meldte fusjoner. Begrunnelsen for denne endringen er at Kommisjonen fritt og fortrolig skal kunne utveksle synspunkter med disse konkurransemyndighetene.

• Artikkel 1 (8) (endrer artikkel 19 (2) i endringsforordningen): Forlengelse av fristen for å avgi tilsagn om avhjelpende tiltak, jf. prosedyren i artikkel 8 (2) og (3) i forordning (EF) nr. 139/2004. Dersom de aktuelle foretakene først tilbyr å avgi tilsagn mindre enn 55 arbeidsager etter prosedyrens innledning, men fremlegger en endret versjon av tilsagnene 55 arbeidsdager eller mer etter denne datoen, skal de endrede tilsagnene anses for å være nye tilsagn.

Merknader
Forordningen endrer forordning (EF) nr. 802/2004, som er innlemmet i EØS-avtalen protokoll 21 (prosessuelle konkurranseregler) ved EØS-komiteens beslutning nr. 117/2009 av 22. oktober 2009. Kommisjonsforordning (EF) nr. 1792/2006 og Kommisjonsforordning (EF) nr. 1033/2008, som begge endrer gjennomføringsforordningen, er også innlemmet i EØS-avtalen protokoll 21 ved samme beslutning i EØS-komiteen. Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen protokoll 21. Det er ikke identifisert behov for materielle tilpasningstekster. Tilsvarende endringer må gjøres i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol (ODA) protokoll 4, som fastsetter EFTAs overvåkningsorgans prosessuelle kompetanse i konkurransesaker. Endringer i ODA skjer ved vedtak i EFTAs faste komité. Endringer i EØS-avtalen og ODA medfører en folkerettslig forpliktelse for Norge til å gjennomføre det nye regelverket i norsk rett. Regelverket vil gjennomføres i norsk rett ved bruk av henvisningsmetoden. Dette innebærer en endring av forskrift 2011 nr. 1518 om gjennomføring av konkurransereglene i EØS-avtalen § 13 ved at henvisningen til ODA protokoll 4 oppdateres.

Sakkyndige instansers merknader
NFD ser endringene som hensiktsmessige for å sikre en effektiv og raskere håndtering av meldinger om foretakssammenslutninger og oppkjøp til Kommisjonen/ESA. Forordningen innebærer forholdsvis begrensede endringer i forhold til gjeldende regelverk.

Vurdering
Rettsakten innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Status
Rettsakten ble vedtatt 5. desember 2013 og publisert i Official Journal 14. desember 2013. Forordningen trådte i kraft i EU 1. januar 2014. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 27. juni 2014 ved EØS-komiteens beslutning 146/2014. Avtalen om endringer i ODA protokoll 4 med vedlegg trådte i kraft 18. november 2016. Avtaleendringen ble gjennomført i norsk rett ved endring av departementets forskrift om gjennomføring av konkurransereglene i EØS-avtalen § 13 ved at henvisningen til ODA protokoll 4 ble oppdatert.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.12.2013
Anvendelsesdato i EU
01.01.2014
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.05.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
27.06.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.06.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.06.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1269
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro