Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av L-leucine i søtningstabletter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/649 av 24. april 2015 om endring av vedlegg II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 når det gjelder bruk av L-leucine som en bærer for bordsøtningsmidler på tablettform

Commission Regulation (EU) 2015/649 of 24 April 2015 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards the use of L-leucine as a carrier for table-top sweeteners in tablets

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.10.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.02.2015)

Sammendrag av innhold
L-Leucin skal benyttes som bærer i produksjonen søtstofftabletter. Det er et teknologisk behov, under produksjon av søtstofftablettene, for overflatebehandlingsmiddel som hindrer at tablettene setter seg fast i pressen, og L-leucin dekker dette teknologiske behovet.

Utkastet til regulering endrer vedlegg II i tilsetningsstofforskriften ved at L-leucin får E-nr. 641 og godkjennes for bruk i næringsmiddelkategori 11.4.3 "bordsøtningsmidler i tablettform". Forordning 231/2012 om renhetskriterier og spesifikasjoner blir også endret ved at renhetskriteriene og spesifikasjonene for L-leucin blir ført opp rett etter E 640 glycin og dets natriumsalt.

Dette har lenge vært en nasjonal regulering i Tyskland som nå vil gjelde for EU, og Norge. Når bruksområdet blir begrenset til søtstoff i tablettform, vil utvidelsen ikke medføre økt helsemessig risiko. Eksponeringen er langt lavere enn den vi får fra maten, og langt under akseptabelt daglig inntak.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet mener at endringene mht. godkjennelse av L-leucin ( E 641) som bærer i bordsøtningsmidler i tablettform hverken fører til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen. Videre mener Mattilsynet mener at godkjenningen gir næringsmiddelindustrien mulighet til å tilby et kvalitetsmessig bedre produkt.

Gjennomføring av godkjennelsen i norsk rett fører hverken til økt eksponering av betydning eller økt helsemessig risiko for befolkningen. Vi kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Dette har lenge vært en nasjonal regulering i Tyskland som nå vil gjelde for EU, og Norge. Eksponeringen av L-leucin på grunn av denne utvidelsen av bruk er langt lavere enn den vi får fra maten, og langt under akseptabelt daglig inntak. Mattilsynet mener at med begrenset til søtstoff i tablettform vil ikke utvidelsen medføre økt helsemessig risiko, og finner endringen akseptabel.

Status
Saken var til behandling i Kommisjonens "stående komité for planter, dyr, fødevarer og foder" (SCoPAFF) 28. november 2014, og ble vedtatt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.04.2015
Anvendelsesdato i EU
15.04.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.09.2015
Anvendes fra i Norge
26.09.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0649
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro