Tilsetningsstoffer i matvarer: steviolglykosider (E 960) som søtningsstoff i sennep

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/441 av 23. mars 2016 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om bruk av steviolglykosid (E960) som søtstoff i sennep

Commission Regulation (EU) 2016/441 of 23 March 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of Steviol glycosides (E 960) as a sweetener in mustard

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.6.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten innlemmes etter hurtigprosedyren.

Forordning (EU) nr. 1333/2008 regulerer bruk av tilsetningsstoffer som kan anvendes til næringsmidler. Vedlegg II til forordningen fastsetter en unionsliste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i matvarer og deres bruksbetingelser. I det utkast til regulering som foreligger blir steviolglykosid (E960) innført i vedlegg II og godkjent for bruk i sennep som hører til næringsmiddelkategori 12.4 (del E).

Steviolglykosid er et kalorifritt søtstoff som kan brukes for å erstatte sukker i produksjon av sennep, noe som gjør det mulig å forlenge sennepens holdbarhet og mikrobiologiske stabilitet (reduksjon av sukkerinnholdet hindrer gjæringsprosess), mens produktet beholder sine sensoriske egenskaper.

Hvis stevioglykosider tillates i sennep, vil det være mulig å utvide utvalget av produkter som inneholder andre søtstoffer enn de som hittil har vært brukt, og med en annen smaksprofil.

EUs risikovurderingsorgan (EFSA) evaluerte steviolglykosid som tilsetningsstoff i 2010 og etablerte et ADI (anbefalt daglig inntak) på 4 mg/kg kroppsvekt/dag (regnet som steviolekvivalenter). Det forslås å tillate 120 mg/kg som søtstoff i sennep. Dette innebærer følgende økning i inntak av E960: fra 0 og opp til 0,133% av ADI i tilfelle av gjennomsnittsforbruk, og mellom 0 og opp til 1,143% av ADI i tilfelle av høyt forbruk. Dette anses å være ubetydelig eksponering for forbrukerne og ikke utgjøre en helsemessig risiko.

Det foreslås derfor å tillate bruk av steviolglykosid (E960) som søtstoff til sennep (næringsmiddelkategori 12.4) med maksimum brukermengde på 120 mg/kg.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet mener at bruk av steviolglykosid i næringsmiddelkategori 12.4 ikke fører til en økt helsemessig risiko av bekymring.

Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsaktforslaget har vært vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Næring- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet legger til grunn at utvidet bruk av steviolglykosid i næringsmiddelkategori 12.4 ikke medfører økt helsemessig risiko av betydning. Bruk av søtstoffet i denne kategorien forlenger produktets holdbarhet og gir forbrukerne mulighet til å velge produkter med redusert kaloriinnhold.

På nåværende tidspunkt er Mattilsynet ikke bekymret over bruk av steviolglykosid i mat, men vi bør være oppmerksom på at det stadig kommer nye søknader om bruk av stoffet og at det kan lede til at samlet eksponering kan nærme seg eller overskride ADI.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.03.2016
Anvendelsesdato i EU
13.04.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 29.11.2018, p. 210-211
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.04.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.06.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.06.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.06.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.06.2016
Anvendes fra i Norge
06.06.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0441
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro