Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om taumatin (E 957) som smaksforsterker

Tittel

Kommisjonsforordning 2018/677 av 3. mai 2018 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av taumatin (E 957) som smaksforsterker i visse næringsmiddelkategorier

Commission Regulation 2018/677 of 3 May 2018 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of Thaumatin (E 957) as a flavour enhancer in certain food categories

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.10.2018)

Sammendrag av innhold
I følge søker vil taumatin (E 957) fremme og forbedre de organoleptiske egenskapene til sauser og snacks. Taumatin forsterker bl.a. umamismaken og gjør matvaren mer innbydende.

European food safety authority (EFSA) risikovurderte taumatin i 2015. En eksponering for taumatin som inkluderer både den nåværende maksimale bruken og den foreslåtte utvidelsen ble vurdert. EFSA konkluderte, basert på eksisterende toksikologiske vurderinger, med at den foreslåtte utvidelsen av bruksområder og endringer i bruksnivåer ikke ville utgjøre noen økt helsemessig risiko av betydning.

Taumatin, som smakfremmer, er begrenset til de næringsmiddelkategoriene der det er et rimelig teknologisk behov.

Regelverksendringen omhandler bruk av taumatin i næringsmiddelkategoriene 12.6 ‘Sauser’ og 15.1 ‘Snacks basert på poteter, korn, mel eller stivelse’. Maks brukernivå er satt til 5 mg/kg i begge kategoriene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringsmiddelbransjen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten fører til at det godkjente søtstoffet taumatin kan benyttes i sauser og snasks som smaksfremmer. Bruken av taumatin vil ikke villede forbrukeren, og den foreslåtte utvidelsen av bruksområder vil i følge EFSA ikke utgjøre noen økt helsemessig risiko av betydning.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.05.2018
Anvendelsesdato i EU
24.05.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.05.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
21.09.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
22.09.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
22.09.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.09.2018
Anvendes fra i Norge
24.09.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0677
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro