Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i))

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/75 av 17. januar 2018 om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer som er oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder spesifikasjoner for mikrokrystallinsk cellulose (E460 (i))

Commission Regulation (EU) 2018/75 of 17 January 2018 amending the Annex to Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards specifications for Microcrystalline cellulose (E460(i))

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.4.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.5.2018)

Sammendrag av innhold
Saken omhandler endringer av spesifikasjonene til mikrokrystallinsk cellulose (E460(i)). Produsenten har testet løseligheten til tilsetningsstoffet, og mener ordlyden i spesifikasjonene til mikrokrystallinsk cellulose (E 460 (i)) bør endres fra svakt løselig i natriumhydroksid til uløselig i natriumhydroksid.

I spesifikasjonene står det for E 460 (i) at det er svakt løselig i natriumhydroksidløsning (lut), denne beskrivelsen er lik spesifikasjonene til JECFA.

Søkers egne tester viser at E 460 (i) er uløselig i lut, og hevder at det er i samsvar med European Pharmacopeia som sier E 460 (i) er praktisk talt uløselig i lut med en konsentrasjon av NaOH på 50 g/L.

Løseligheten varierer med konsentrasjonen av løsemiddelet. Når konsentrasjonen er satt til 50g NaOH /L vil bestemmelse av løseligheten til mikrocellulose ha samme referansepunkt. Dette vil gi tilsetningsstoffet tydeligere renhetskriterier og spesifikasjoner.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringsmiddelbransjen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten vi gi tilsetningsstoffet tydeligere renhetskriterier og spesifikasjoner.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
17.01.2018
Anvendelsesdato i EU
07.02.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.03.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.03.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2018
Anvendes fra i Norge
24.03.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0075
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro