Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om visse tilsetningsstoffer i næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 438/2013 av 13. mai 2013 om endring og retting av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av visse tilsetningsstoffer i næringsmidler

Commission Regulation (EU) No 438/2013 of 13 May 2013 amending and correcting Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of certain food additives

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.1.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.03.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 fra Europaparlamentet og Rådet med hensyn til bruk av visse tilsetningsstoffer i næringsmidler. Unionslisten, vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, er en liste over godkjente tilsetningsstoffer gitt i 18 forskjellige matvarekategorier. Da vedlegg II ble etablert, ble tilsetningsstoffene fra de tre direktivene 94/35/EF om søtstoffer, 94/36/EF om fargestoffer og 95/2/EF om tilsetningsstoffer andre enn farger og søtstoffer overført. Under overføringen til det nye kategoriseringssystem i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, oppsto noen feil. Disse vil fortløpende bli korrigert ettersom de blir identifisert.

Denne forordningen endrer:

a) gjeninnfører begrensninger av antioksidanter i skrelt, kuttet og revet frukt og grønnsaker til ferdigpakket nedkjølt ubehandlet frukt og grønnsaker klar for konsum

b) sorbinsyre, sorbater, benzosyre, benzoater og p-hydroksybenzoater (E 200-219) hadde falt ut av matvarekategorien 8.2.2 varmebehandlet bearbeidet kjøtt for varmebehandlede kjøttprodukter og natamycin (E 235) for varmebehandlet tørket spekepølser og blir derfor innført igjen

c) kurkumin (E 100) i matvarekategorien 9.2 bearbeidet fisk og fiskevarer, herunder bløtdyr og krepsdyr innføres tilsvarende nivåer som angitt i direktiv 94/36/EF, dvs. endres fra quantum satis (q.s.) til 100 mg/kg)

d) brukermengdene for silisiumdioksid og silikater i matvarekategorien 17. kosttilskudd endres til q.s. som angitt i direktiv 95/2/EF om tilsetningsstoffer andre enn farger og søtstoffer)

e) det innføres to nye noter i matvarekategorien 13.1.4 andre næringsmidler for småbarn som setter krav til at bruken av kalium- og natriumsitrater (E 331 og 322) og fosforsyre (E338) er i overensstemmelse med direktiv 2006/141/EF om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn, direktiv 2006/125/EF om bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn og direktiv 1999/21/EF om næringsmidler til spesielle medisinske formål

f) forordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon, beskrivelse, presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser for alkoholsterke drikker godkjenner ikke bruk av fargestoffer i Geist, derfor blir denne ølsorten lagt til i unntakene i matvarekategori 14.2.6 alkoholsterke drikker som definert i forordning (EF) nr. 110/2008)

g) kinolingult (E 104), paraoransje (E 110) og nykockin (E 124) gjeninnføres i visse alkoholsterke drikker fordi bruken ikke fører til økt helsemessig risiko hos barn.

EFSA har ikke vurdert oppdateringene da endringene ikke fører til økt helsemessig risiko. Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal tre i kraft 20 dager etter kunngjøring.

Merknader
Rettslige konsekvenser: Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Økonomiske og administrative konsekvenser:Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for myndighetene og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 13. mai 2013, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.05.2013
Anvendelsesdato i EU
03.06.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 7.12.2017, p. 259-264
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.10.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.12.2013
Anvendes fra i Norge
17.12.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0438
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro