Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om trykk på konfektprodukter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 472/2012 av 4. juni 2012 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av glyserolestere av trekolofonium (E 445) for trykk på hard-belagte konfektprodukter

Commission Regulation (EU) No 472/2012 of 4 June 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of glycerol esters of wood rosins (E 445) for printing on hard-coated confectionery products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.2.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.2.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, ved at glyserolestere av trekolofonium (E 445) kan benyttes som emulgator i trykkfarger beregnet til bruk på konfektprodukter som Non-stop og M&M.

På konfekt med hard overflate slik som Non-stop og M&M blir det fra tid til annen trykket logo, bilder og tekst. Den teknologien som brukes i dag, gir utflytende tekst og uklare detaljer i logo og bilde.

Glyserolestere av trekolofonium er et tilsetningsstoff som brukes som emulgator og stabilisator, for å holde oljer suspendert i vann. Glyserolestere av trekolofonium gir, i vannbaserte trykkfarger, en bedre blandingsprosess og en mer homogen trykkfarge. Dette vil sammen med ny teknologi gi høyere kvalitet og bedre bildeoppløselighet ved påtrykk av tekst, logoer og bilder på konfektprodukter som Non-stop og M&M.

EFSA har vurdert konsekvensen av de utvidede bruksbetingelsene av glyserolestere av trekolofonium (E 445) i vannbaserte trykkfarger. Den forventede økte eksponeringen, basert på forsiktig skjønn, medfører ikke overskridelser av ADI (akseptabelt daglig inntak). Den utvidede bruken av glyserolestere av trekolofonium (E 445) innebærer ikke noen helsemessig risiko.

Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal gjelde i EU fra ikrafttredelsen 24. juni 2012 og ikke først fra 1. juni 2013, som er det tidspunktet som resten av unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, skal gjelde fra.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for virksomhetene myndighetene og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert avSpesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 4. juni 2012, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.06.2012
Anvendelsesdato i EU
25.06.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 26.1.2017, p. 228-230
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.11.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0472
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro