Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om steviolglykosider (E 960) og rebaudiosid M fremstilt fra Stevia

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1156 av 13. juli 2021 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og av vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til steviolglykosider (E 960) og rebaudiosid M fremstilt via enzymmodifisering av steviolglykosider fra Stevia

Commission Regulation (EU) 2021/1156 of 13 July 2021 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards steviol glycosides (E 960) and rebaudioside M produced via enzyme modification of steviol glycosides from Stevia

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.7.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer bruksbetingelsene og spesifikasjonene til tilsetningsstoffet steviolglykosider E 960.

I søknaden fra 2018 ber søkeren om en endring av spesifikasjonene av steviolglykosider (E 960) for å inkludere en ny metode for produksjon av rebaudiosid M. Rebaudiosid M er et steviolglykosid som forekommer i små mengder i steviaplanten/vannekstraktet fra bladene. Rebaudiosid M har flere glykosider bundet til seg enn f.eks. steviolglykosidene steviosid og rebaudiosid A og har en smaksprofil som ligner mer på sukker. En måte å øke andelen rebaudiosid M på, er å glykosidere steviolglykosider med færre glukose-enheter bundet til seg.

Etter biokonverteringen gjennomgår rebaudiosid M en serie rense- og isolasjonstrinn for å produsere den endelige rebaudiosid M (≥ 95%).

Vedlegg II, del B til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en liste over alle de tilsetningsstoffene som er godkjent, med brukerbetingelser, som er tillatt å bruke i næringsmidler. Enzymatisk biokonvertert rebaudiosid M vil få en egen definisjon i spesifikasjonene og inkludere den nye produksjonsmåten, enzymatisk biokonvertering, som innebærer flere enzymatiske prosesser hvor vannekstraherte steviolglykosider blir glykosidert med glukose-enheten fra vanlig sukker. Enzymene som blir benyttet i denne biokonverteringen, er produsert av genetisk modifiserte gjær K. phaffi. Verken levedyktige celler eller DNA fra gjæren K. phaffi skal være til stede i tilsetningsstoffet.

EFSA har risikovurdert den nye produksjonsmetoden og enzymmodifisert rebaudiosid M og det er ingen økt helserisiko av betydning for de samme foreslåtte bruksområdene og på samme bruksnivåer som steviolglykosider (E 960) har i dag.

Benevningene på steviolglykosider (E 960) blir endret slik at de blir i samsvar med spesifikasjonene og benevningen som blir benyttet i «General Standard of Food Additives» (GSFA) i Codex Alimentarius. E 960 Steviolglykosider blir endret til E 960a Steviolglykosider fra Stevia, mens enzymmodifisert rebaudiosid M blir lagt til som E 960c Enzymatisk produserte steviolglykosider.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndighet, næring eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Den aktuelle oppdateringen er risikovurdert av EFSA og medfører ingen økt helsemessig risiko av betydning.

Det er derfor hensiktsmessig å godkjenne forslaget til nye navn og endrede spesifikasjonene for tilsetningsstoffet steviolglykosider (E960).

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.07.2021
Anvendelsesdato i EU
03.08.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet