Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for tilsetningsstoffer til næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 497/2013 av 29. mai 2013 som endrer og korrigerer forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for næringsmiddeltilsetninger oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008

Commission Regulation (EU) No 497/2013 of 29 May 2013 amending and correcting Regulation (EC) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.1.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.03.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008. I forordning (EU) nr. 231/2012 har det oppstått feil i spesifikasjoner for stoffene natriumbisulfitt (E 222), natriumlaktat (E 325) og ammoniumfosfat (E 442), som behøver å rettes. I kommisjonsforordning (EU) nr. 380/2012 av 3. mai 2012 ble tilsetningsstoffene kalsiumaluminiumsilikat (E 556) og aluminiumsilikat (kaolin) (E 559) slettet fra listen i vedlegg II til forordning (EU) nr. 1333/2008, fra og med 14. februar 2014. Som følge av det bør spesifikasjonene for disse stoffene også slettes. I forordning (EU) nr. 231/2012 har det oppstått to feil angående Einecs numre (European Inventory of Existing Commercial Chemical Sustances) for dinatriumguanylat (E 627) og dikaliumguanylat (E 628)som bør rettes. Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal tre i kraft 19. juni 2013.Fordi endringene i unionslistene i vedleggene II og III ikke er forventet å ha en effekt på menneskers helse, behøves det ikke å søke om en vurdering fra EFSA.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov før endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil ikke medføre økonomiske-, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndigheter eller samfunnet i øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten for å være EØS-relevant og akseptabel, fordi endringene i unionslistene medfører ikke endringer av helsemessig risiko.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.05.2013
Anvendelsesdato i EU
19.06.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 7.12.2017, p. 265-266
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.10.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.12.2013
Anvendes fra i Norge
17.12.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0497
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro