Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for polyvinylakohol (E 1203)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/463 av 19. mars 2015 om endring av vedlegget til forordning (EF) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder spesifikasjoner for polyvinylalkohol (E 1203)

Commission Regulation (EU) 2015/463 of 19 March 2015 amending Annex to Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards specifications for polyvinyl alcohol (E 1203)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 24.06.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.05.2015)

Sammendrag av innhold
Utkastet til forordning endrer spesifikasjonene for tilsetningsstoffet polyvinylalkohol (E1203).

I dagens regulering beskrives løseligheten av polyvinylalkohol som løselig i vann, og tungt løselig i etanol. Denne beskrivelsen er i samsvar med JECFA og US Pharmacopeia, mens Europeisk Pharmacopeia skriver løselig i vann, noe løselig i etanol, praktisk talt uløselig i aceton.

"Institute for Health and Consumer Protection" (IHCP) har utført løselighetstester på tilsetningsstoffet, og konkluderer med at polyvinylalkohol er praktisk talt uløselig eller uløselig i etanol. ESFA har vurdert IHCP's løselighetstester og funnet at foreslåtte endring i ordlyden fra «noe løselig i etanol» til «praktisk talt uløselig eller uløselig i etanol» ikke innebærer noen økt helsemessig risiko.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet mener at endringen i ordlyden fra «noe løselig i etanol» til «praktisk talt uløselig eller uløselig i etanol» ikke innebærer noen økt helsemessig risiko.

Gjennomføring av godkjennelsen i norsk rett fører hverken til økt eksponering av betydning eller økt helsemessig risiko for befolkningen. Vi kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Når endelig rettsakt foreligger den sendes til vurdering i spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattisynet støtter endringen med tanke på hvor løselig polyvinylalkohol (E1203) er i etanol. I og med at polyvinylalkoholen er under 0,2 % løselig i etanol er det mer korrekt å skrive å skrive praktisk talt uløselig, og ikke noe løselig i etanol.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.03.2015
Anvendelsesdato i EU
09.04.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.05.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.06.2015
Anvendes fra i Norge
15.06.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0463
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro