Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av stoffer på eggeskall

Tittel

Kommisjonsforodning (EU) nr. 675/2012 av 23. juli 2012 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 hva angår bruk av talkum (E 553b) og carnaubavoks (E 903) på kokte fargede egg med skall og bruk av shellak (E904) på kokte egg med skall

Commission Regulation (EU) No 675/2012 of 23 July 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of Talc (E 553b) and Carnauba wax (E 903) on unpeeled coloured boiled eggs and the use of Shellac (E 904) on unpeeled boiled eggs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.3.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.3.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, ved at talkum (E 553b), karnaubavoks (E 903) og skjellakk (E 904) godkjennes brukt som overflatebehandlingsmiddel på kokte egg med skall.

Talkum (E 553b), karnaubavoks (E 903) og skjellakk (E 904) vil bli benyttet som overflatebehandling av dekorerte kokte egg med skall slik at eggene fremstår mer eller mindre blanke. I tillegg vil bruken av skjellakk (E 904) på kokte egg med skall være konserverende og gi lengre holdbarhetstid.

Det er ikke forventet at disse tre tilsetningsstoffene migrerer til de spiselige delene av egget på grunn av lav løselighet og høy molekylvekt. Den utvidede bruken av talkum, karnaubavoks og skjellakk og vil derfor ikke påvirke menneskers helse, og det er dermed ikke nødvendig å innhente uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA).

Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal gjelde i EU fra ikrafttredelsen 13. august 2012, og ikke først fra 1. juni 2013, som er det tidspunktet som resten av unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 skal gjelde fra.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten gir muligheten for produksjon av blanke dekorative kokte egg med skall, og med forlenget holdbarhet. Virksomheter som produserer slike egg, kan muligens få en økonomisk fordel.

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for myndighetene og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert på skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 23. juli 2012, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.07.2012
Anvendelsesdato i EU
13.08.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 42, 6.7.2017, p. 69-71
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.03.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.03.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.03.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
12.12.2012
Høringsfrist
30.01.2013
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.03.2013
Anvendes fra i Norge
19.03.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0675
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro