Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av silisiumdioksid (E 551)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/639 av 23. april 2015 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av silisiumdioksid (E 551) i polyvinylalkohol-polyetylenglykol-graft-ko-polymer (E 1209)

Commission Regulation (EU) 2015/639 of 23 April 2015 amending Annex III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of silicon dioxide (E 551) in polyvinyl alcohol-polyethylene glycol-graft-co-polymer (E 1209)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.10.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.03.2015)

Sammendrag av innhold
Bruken av silikondioksid godkjennes i produksjonen av tilsetningsstoffet polyvinylalkohol-polyetyleneglykolpodet-kopolymer (PVA-PEG) (E 1209).

Silisiumdioksid ( E551) brukes som antiklumpemiddel og som tabletthjelpestoff. Det er ikke satt noen "acceptable daily intake" (ADI) for silisiumdioksid, og det er tillatt med 10 g/kg som antiklumpemiddel. Denne endringen omhandler bruk av silikondioksid (E551) i PVA-PEG for å forbedre flytegenskapene til PVA-PEG, dvs. silisiumdioksid, skal benyttes som tilsetningsstoff i tilsetningsstoff. "Carrie-over" av silikondioksid via PVA-PEG til det endelige kosttilskuddet, er antatt å være fra 300-500 mg/kg. Utvidet bruk av silikondioksid slik det er foreslått medfører ingen økt helsemessig risiko og har ingen teknologisk funksjon ved disse konsentrasjonene i det endelige produktet.

Polyvinylalkohol-polyetyleneglykolpodet-kopolymer (PVA-PEG) (E 1209) som brukes i kosttilskudd i fast form (forordning 685/2014) er ikke på nåværende tidspunkt implementert i norsk rett, men det vil bli gjennomført så fort EØS-vedtaket foreligger.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene når det gjelder godkjenning av silikondioksid (E551) i PVA-PEG (E 1209) for å forbedre flytegenskapene til PVA-PEG, medfører verken økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen. Godkjenningen gir næringsmiddelindustrien mulighet til å tilby kvalitetsmessig bedre produkter.

Mattilsynet legger til grunn at utvidet bruk av silisiumdioksid ikke medfører økt helsemessig risiko for befolkningen. Mattilsynet kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert på skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at bruk av silisiumdioksid gir PVA-PEG bedre flytegenskaper uten at økt bruk fører til helsemessig økt risiko. Mattilsynet anser forslaget som EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.04.2015
Anvendelsesdato i EU
14.05.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.09.2015
Anvendes fra i Norge
26.09.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0639
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro