Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinola (E 476) i emulgerte sauser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/682 av 4. mai 2018 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av polyglyserolpolyrisinolat (E 476) i emulgerte sauser

Commission Regulation (EU) 2018/682 of 4 May 2018 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of polyglycerol polyricinoleate (E 476) in emulsified sauces

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.10.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner bruk av polyglyserolpolyrisinolat (E 476) som en emulgator i emulgerte sauser, inkludert dressinger, med en maksimumsgrense på 4000 mg/kg.

Tidligere har E 476 vært tillat kun brukt i dressinger med en maksimumsgrense på 4000 mg/kg, men basert på mottat søknad og en revurdering gjort av Europan Food Safety Agency (EFSA), utvides godkjenningen til å gjelde alle emulgerte sauser, inkludert dressinger. Maksimumsgrensen forblir den samme, men gjelder nå for alle typer emulgerte sauser.

Søker har utført studier som sammenlikner effektiviteten av ulike emulgatorer når det gjelder reduksjon av fett i emulgerte sauser, og disse viser at E 476 ga best resultat både når det gjalt de fysiske og de organoleptiske (munnfølelse) egenskapene. Nivået av E 476 som kreves for å oppnå den ønskete teknolgiske effekten er 4000 mg/kg.

EFSA har vurdert at den utvidede bruken av E 476 i emulgerte sauser, med en maksimumsgrense på 4000 mg/kg, ikke vil føre til en eksponering overfor dette stoffet som vil overstige akseptabelt daglig inntak (25 mg polyglyserolpolyrisinolat/kg kropsvekt/dag). EFSA konkluderer derfor med at utvidelsen av bruken av E 476 ikke vil utgjøre en helsemessig risiko.

Vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1333/2008 endres derfor for å godkjenne E 476 som en emulgator til bruk i emulgerte sauser, inkludert dressinger, med en maksimumsgrense på 4000 mg/kg. Emulgerte sauser faller inn under næringsmiddelkategorien 12.6 ‘Sauser’ i vedlegget.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringsmiddelbransjen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
EFSA har vurdert utvidelsen, og konkludert med at det ikke utgjør noen helsemessig risiko.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.05.2018
Anvendelsesdato i EU
27.05.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.05.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
21.09.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
22.09.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
22.09.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.09.2018
Anvendes fra i Norge
24.09.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0682
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro