Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminsyre i næringsmidler til spesielle medisinske formål

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/537 av 31. mars 2015 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder vilkårene for bruk og bruk nivået for aluminium innsjøer av kochenille, karminsyre, karminer (E 120) i næringsmidler til spesielle medisinske formål

Commission Regulation (EU) 2015/537 of 31 March 2015 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of aluminium lakes of cochineal, carminic acid, carmines (E 120) in dietary foods for special medical purposes

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 24.06.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.05.2015)

Sammendrag av innhold
Al- forbindelse av karminsyre (E120) skal brukes for å gjøre medisinske næringsmidler mer appetittvekkende ved å gi dem farge, og vil kunne bidra til å bedre ernæringsstatus for aktuelle pasientgrupper. Denne typen medisinske næringsmidler kan være avgjørende for at visse pasientgrupper får i seg livsnødvendige næringsstoffer.

Det er et teknologisk behov for fargestoffer som er varmestabile og tåler lav pH. Al- forbindelse av karminsyre (E120) tilfredsstiller dette teknologiske behovet.

Denne saken er diskutert på flere arbeidsgruppemøter mht. for høy grenseverdien for aluminium. Grenseverdien i forslaget til regulering er senket fra 6 mg / kg til 3 mg/kg.

Oppdatering av unionslisten mht. Al- forbindelse av karminsyre (E120) øker ikke den helsemessige risikoen, og var det ikke nødvendig å søke EFSA om en risikovurdering.

Utkastet til regulering endrer vedlegg II i tilsetningsstofforskriften ved at det settes inn en fotnote 88 i næringsmiddelkategori 13.2 Næringsmidler til spesielle medisinske formål, som definert i direktiv 1999/21/EF (unntatt produkter fra næringsmiddelkategori 13.1.5) for bruk av gruppe III – Fargestoffer med kombinert grenseverdi.

Fotnote (88) lyder: "Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av E 120 kochenille, karminsyre, karminer er 3 mg / kg, og bare i flytende varmebehandlede produkter. Ingen andre aluminiumlakker kan anvendes." I henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien gjelde fra 1. februar 2013.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet mener at endringen i medisinske næringsmidler ved å gjøre dem mer appetittvekkende vil kunne bedre ernæringsstatus for visse pasientgrupper. De grenseverdiene som settes for aluminium innebærer ikke noen økt helsemessig risiko av betydning..
Gjennomføring av godkjennelsen i norsk rett fører hverken til økt eksponering av betydning eller økt helsemessig risiko for den øvrige befolkningen. Vi kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener dette er et nisjeprodukt som skal gis til pasientgrupper med særskilt behov for livsnødvendige næringsstoffer, og med aluminiumskonsentrasjonen på 3 mg/kg anser vi forslaget som akseptabelt.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
31.03.2015
Anvendelsesdato i EU
21.04.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.05.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.06.2015
Anvendes fra i Norge
15.06.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0537
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro