Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av E 432-436 i kokosmelk

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 583/2012 av 2. juli 2012 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 hva angår bruk av polysorbater (E 432-436) i kokosmelk

Commission Regulation (EU) No 583/2012 of 2 July 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of polysorbates (E 432-436) in coconut milk

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.3.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.3.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, ved at polysorbater (E 432-436) godkjennes brukt som emulgatorer i kokosmelk.

Kokosmelk er en fruktdrikk som lages ved at «fruktkjøttet» i kokosnøtten blandes med vann og homogeniseres. Kokosmelk har lett for å skille seg. Det er derfor et teknologisk behov for emulgatorer for å forhindre dette. I de landene der kokosmelk produseres, er polysorbater tillatt brukt, og ansett som de mest effektive emulgatorene.

Kokosmelk benyttes først og fremst i asiatiske matretter og desserter. Utvidelsen av bruk antas å øke eksponeringen med under 1 % av ADI (anbefalt daglig inntak). En utvidelse ansees derfor ikke å innebære noen helsemessig risiko.

Det er ikke innhentet uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), men det forventes at EFSA gjør en ny inntaksberegning av polysorbater i forbindelse med re-evalueringen av disse tilsetningsstoffene som er planlagt ferdig i 2016.

Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal gjelde i EU fra ikrafttredelsen 23. juli 2012, og ikke først fra 1. juni 2013, som er det tidspunktet som resten av unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 skal gjelde fra.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten antas å gi en mer stabil kokosmelk, noe som vil være positivt både for virksomhetene som produserer/importerer produktet og for forbrukerne.

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for myndighetene og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert ved skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet har ingen informasjon om forbruket av kokosmelk i Norge, men antar at det er relativt likt det europeiske forbruket.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 2. juli 2012, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.07.2012
Anvendelsesdato i EU
23.07.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 42, 6.7.2017, p. 64-65
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.03.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.03.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.03.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.03.2013
Anvendes fra i Norge
19.03.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0583
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro