Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av butan, isobutan og propan i fargestoffer på sprayboks

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/874 av 22. mai 2017 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om bruken av butan (E 943a), isobutan (E 943b) og propan (E 944) i fargestoffer

Commission Regulation (EU) 2017/874 of 22 May 2017 amending Annex III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of butane (E 943a), isobutane (E 943b) and propane (E 944) in colour preparations

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.10.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.10.2017)

Sammendrag av innhold
Søknaden omhandler bruk av drivgasser i spraybokser for fargestoffene på næringsmiddelet. Butan, isobutan og butan er de samme drivgassene som i «formfett» og anses ikke ha noen helsemessig risiko dersom produktet luftes en time og nivået av gassene under 1 mg/kg.

Gassene er lett antennelig ved nivåer over 1 mg/kg, og derfor vil bruken av disse sprayflaskene kun få benyttes av profesjonelle næringsmiddelprodusenter. De brukerbetingelsene som grenseverdiene for drivgass på 1 mg/kg i det endelige produktet og begrensingen til kun profesjonell bruk sikrer trygg bruk av sprayboksene og ingen økt helsemessig risiko av betydning. Mattilsynet mener at næringen får muligheten til å presentere sine produkter på en delikat måte uten øke eksponering av fargestoffene, og at godkjenning av drivgasser i sprayflasker med fargestoffer i profesjonell næringsmiddelindustri vil gi næringen mulighet til å presentere sine produkter på en mer delikat måte. Godkjenningen fører ikke til økt helsemessig risko. Mattilsynet støtter således søknaden om godkjenning av drivgasser i sprayflasker med fargestoffer i profesjonell næringsmiddelindustri.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten medfører behov for endringer i forskrift 6.juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet kan ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukeren og samfunnet forøvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.02.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.05.2017
Anvendelsesdato i EU
12.06.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 100-102
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.06.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.09.2017
Anvendes fra i Norge
26.09.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0874
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro