Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av askorbinsyre (E 300) og sitronsyre (E 330) på hvite grønnsaker

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av askorbinsyre (E 300) og sitronsyre (E 330) på hvite grønnsaker beregnet til videre bearbeiding

(Draft) Commission Regulation amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of ascorbic acid (E 300) and citric acid (E 330) on white vegetables intended for further processing

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er der fastlagt en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2) Denne liste kan opdateres efter den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 , enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning.

(3) Det er i dag i henhold til bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 tilladt at anvende ascorbinsyre (E 300) og citronsyre (E 330) som fødevaretilsætningsstoffer i en lang række fødevarer.

(4) Den 17. december 2018 modtog Kommissionen en ansøgning om ændring af betingelserne for anvendelse af ascorbinsyre (E 300) og citronsyre (E 330) under fødevarekategori 04.1.2, "Frugt og grøntsager, skrællet, overskåret, findelt", med henblik på tilladelse til at anvende disse stoffer på hvide grøntsager bestemt til videre forarbejdning, herunder varmebehandling såsom ristning, dampning eller grillstegning, inden de fortæres af den endelige forbruger.

(5) Hvide grøntsager, der snittes, hakkes eller skæres i strimler eller tern, er modtagelige for enzymatisk brunfarvning, idet cellerne nedbrydes, hvorved der frigives enzymer, især polyphenoloxidaser, fra vævene. Enzymatisk brunfarvning kan holdes under kontrol ved at holde grøntsagerne neddyppet i en vandopløsning indeholdende ascorbinsyre (E 300) og citronsyre (E 330) i en koncentration på højst 1 % i et par minutter. Det fremgår af ansøgningen, at den foreslåede anvendelse af disse tilsætningsstoffer som antioxidanter på uforarbejdede grøntsager bestemt til videre forarbejdning, herunder varmebehandling, inden fortæring resulterer i mindre madspild gennem højnelse af fødevarekvaliteten samlet set og forlængelse af de behandlede grøntsagers holdbarhed med op til fem dage.

(6) I henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommissionen indhente en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ("autoriteten"), inden den opdaterer EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008, undtagen hvis den pågældende opdatering ikke kan få virkninger for menneskers sundhed.

(7) Den 6. maj 2015 offentliggjorde autoriteten en videnskabelig udtalelse om genevaluering af bl.a. sikkerheden ved ascorbinsyre (E 300) som fødevaretilsætningsstof. Autoriteten konkluderede, at anvendelse af ascorbinsyre (E 300) som fødevaretilsætningsstof ved de angivne anvendelser og anvendelsesniveauer ikke giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder, og at det ikke er nødvendigt at fastsætte en numerisk værdi for acceptabelt dagligt indtag (ADI) for ascorbinsyre og salte deraf. Af denne konklusion følger, at stoffet kun i meget ringe grad giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder, der foreligger pålidelige oplysninger om henholdsvis eksponering og toksicitet, og sandsynligheden for sundhedsskadelige virkninger hos mennesker er lav ved doser, der ikke forårsager ernæringsmæssig ubalance hos dyr .

(8) Sikkerheden ved citronsyre (E 330) blev i 1990 evalueret af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler, som fastlagde ADI'en for stoffet som "ikke specificeret" . Betegnelsen "ikke specificeret" betyder, at det samlede daglige indtag af stoffet som følge af naturlig forekomst af stoffet samt den eller de aktuelle anvendelser i fødevarer på de niveauer, der er nødvendige for at opnå den ønskede teknologiske virkning, på grundlag af de foreliggende toksikologiske, biokemiske og kliniske data ikke udgør en sundhedsfare. I afventning af en genevaluering af citronsyre (E 330) i overensstemmelse med programmet for genevaluering af fødevaretilsætningsstoffer, som er indført ved forordning (EU) nr. 257/2010 , mener Kommissionen, at denne sikkerhedsvurdering stadig er gyldigt grundlag for Kommissionens oprindelige beslutning, hvor den af samme årsager og på grundlag af kriterierne i nævnte forordnings betragtning 5 vurderede, at citronsyre (E 330) ikke var problematisk, og at en genevaluering ikke havde høj prioritet.

(9) Eftersom anvendelse af ascorbinsyre (E 300) og citronsyre (E 330) som antioxidanter på færdigpakkede hvide grøntsager bestemt til videre forarbejdning, herunder varmebehandling, inden fortæring ikke kan få virkninger for menneskers sundhed, er det ikke nødvendigt at indhente en udtalelse fra autoriteten.

(10) Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor ændres.

(11) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.05.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet