Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for bruk av svoveldioksid - sulfitter i aromatiserte vinbaserte produkter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 59/2014 av 23. januar 2014 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 fra Europaparlamentet og i Rådet når det gjelder bruk av svoveldioksid - sulfitter (E 220-228) i aromatiserte vin-baserte produkter

Commission Regulation (EU) No 59/2014 of 23 January 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of sulphur dioxide — sulphites (E 220-228) in aromatised wine-based products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 06.06.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 04.07.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av svoveldioksid - sulfitter (E 220-228) i aromatiserte vin-baserte produkter.

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 fastsetter unionslister over de tilsetningsstoffene som er godkjent for bruk i næringsmidler, tilsetningsstoffer, næringsmiddelenzymer, smakstilsetninger og næringsstoffer og deres vilkår for bruk.

Det er et teknologisk behov for bruk av svoveldioksid - sulfitter (E 220-228) i aromatiserte vin-baserte produkter som vermut. Svoveldioksid - sulfitter (E 220-228) stopper oksidasjonen og hindrer oppvekst av mikrobiologiske forurensninger, og bevarer dermed smaken og fargen i produktet. Aromatiserte vin-baserte produkter som vermut oppbevares ofte over tid etter at flasken er åpnet og har derfor et større behov for konserveringsmidler og antioksidanter.

Aromatiserte vin-baserte produkter er alkoholholdige drikkevarer som anses som et alternativ til andre alkoholholdige drikker som vin der svoveldioksid - sulfitter er tillatt. Økt eksponering for svoveldioksid - sulfitter (E 220-228) basert på denne nye bruken vil være begrenset, og fører ikke til økt totalinntak. Det er derfor hensiktsmessig å tillate bruk av svoveldioksid - sulfitter (E 220-228) som konserveringsmiddel og antioksidant i aromatiserte vin-baserte produkter.

Siden godkjenning av bruk av svoveldioksid - sulfitter (E 220-228) ikke fører til økt eksponering, er det ikke nødvendig å søke uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA).

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Godkjenning av tilsetningsstoffene svoveldioksid - sulfitter (E 220-228) i aromatiserte vin-baserte produkter vil bidra til økt holdbarhet og hindre endringer i de organoleptiske egenskapene.

Næringsmiddelindustrien vil derfor ikke påføres økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, men vil få mulighet til å produsere et bedre kvalitetsmessig produkt.

Mattilsynet mener godkjenningen ikke medfører økt helsemessig risiko.

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for myndighetene og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener godkjenningen ikke medfører økt helsemessig risiko og samtidig gir et bedre kvalitetsmessig produkt til forbruker, og anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 6.desember 2013, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.01.2014
Anvendelsesdato i EU
13.02.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 191-193
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.05.2014
Anvendes fra i Norge
26.05.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0059
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro