Tilsetninger til dyrefôr: endring av navn på innehaver av godkjenninger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 118/2012 av 10. februar 2012 som endrer forordningene (EF) nr. 2380/2001, (EF) nr. 1289/2004, (EF) nr. 1455/2004, (EF) nr. 1800/2004, (EF) nr. 600/2005, (EF) nr. 874/2010, gjennomføringsforordningene (EF) nr. 388/2011, (EF) nr. 532/2011 og (EF) nr. 900/2011 hva angår navn på innehaver av godkjenningen for visse tilsetninger til dyrefôr, og om rettelse til gjennomføringsforordning (EU) nr. 532/2011

Commission Implementing Regulation (EU) No 118/2012 of 10 February 2012 amending Regulations (EC) No 2380/2001, (EC) No 1289/2004, (EC) No 1455/2004, (EC) No 1800/2004, (EC) No 600/2005, (EU) No 874/2010, Implementing Regulations (EU) No 388/2011, (EU) No 532/2011 and (EU) No 900/2011 as regards the name of the holder of the authorisation of certain additives in animal feed and correcting Implementing Regulation (EU) No 532/2011

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.12.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.1.2013)

Sammendrag av innhold
Alpharma BVBA har innehatt godkjenningen av visse koksidiostatika, med spesielle handelsnavn, i gruppene decoquinat, lasalocid A natrium, maduramicin ammonium alfa, robenidin hydroklorid og salinomycin. De har nå overdratt markedsrettighetene for sine koksidiostatika til Pfizer LTD, og søker om å endre navn på innehaveren av godkjenningen for disse preparatene. Det er ikke foretatt andre endringer i noen av godkjenningene med unntak for robenidin hydroklorid. Da det ble foretatt endringer i den godkjenningen, kunngjort i gjennomføringsforordning (EU) nr. 532/2011, var det angitt feil handelsnavn på preparatet som før het Cycostat 66G, og som skal hete Robenz 66G, likeså manglet visse MRL-verdier. Rettsakten retter opp dette nå. Den medfører også at navnet på innehaver av godkjenningen for de nevnte koksidiostatika må endres i alle godkjenningene.

Det er fastsatt en overgangsordning, slik at preparatene i de nevnte gruppene, som er merket med produsentnavnet Alpharma, kan omsettes til eksisterende lager er brukt opp.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Godkjenningsperioden for de ulike preparatene er uendret.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Endringen foretas for de koksidiostatika som er tillatt i Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, og heller ikke for fôrindustrien, da preparater merket med Alpharmas navn kan brukes opp. Robenidin hydroklorid er blant de koksidiostatika som ikke er godkjent i Norge, så navnendringen på preparatet Robenz 66G i rettsakten, får ingen betydning for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.02.2012
Anvendelsesdato i EU
03.03.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 15-18
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
25.06.2012
Høringsfrist
21.08.2012
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2012
Anvendes fra i Norge
14.12.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0118
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro