Tilrettelegging av en arbeidskraftsundersøkelse i Fellesskapet

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1372/2007 av 23. oktober 2007 om endring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftsundersøkelse i Fellesskapet

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Finansdepartementets bakgrunnsnotat - mai 2008

Sammendrag av innhold
Forordningen knytter seg til rådsforordning (EF) nr. 577/98 om arbeidskraftsundersøkelsene (AKU), som er tatt inn i vedlegg XXI til EØS-avtalen. Det fastsettes en endring slik at variabellisten for undersøkelsen skal utvides med "lønn i hovedjobben". Dette blir en obligatorisk variabel. Samtidig fjerner man en mer omfattende, men frivillig variabel om inntekt.

Forordningen fastslår at man godtar data om lønn fra administrative registre og at man i slike tilfeller kan rapportere data innen 18 måneder og ikke innen de tidsfristene som ellers gjelder.

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i forberedelsene på flere måter. Statistisk sentralbyrå har deltatt på møte i Working group for Labour Market Statistics og videre gjennomført et utviklingsprosjekt med EU-støtte, for å teste ut bruk av data fra administrative registre. Med bruk av administrative data vil utgiftene bli relativt beskjedne, og kan håndteres innen Statistisk sentralbyrås ordinære budsjettramme. Forordningen har ingen administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Statistisk sentralbyrå har argumentert for at man kan bruke data fra administrative registre. Statistisk sentralbyrå mener dette kan gi data av minst like god kvalitet og i tillegg får man lavere oppgavebyrde. Statistisk sentralbyrå finner derfor forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.10.2006
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
23.10.2007
Anvendelsesdato i EU
23.12.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
06.06.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.06.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.06.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.05.2009
Anvendes fra i Norge
04.05.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R1377
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro