Tilpasning av kjemikalieforordningen (REACH) som Bulgarias og Romanias tiltredelse

Tittel

Rådets forordning (EF) nr. 1354/2007 av 15. november 2007 om tilpasning til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) som følge av Bulgarias og Romanias tiltredelse

Council Regulation (EC) No 1354/2007 of 15 November 2007 adapting Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), by reason of the accession of Bulgaria and Romania.

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.2.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innholdet:
For nærmere omtale av innholdet av forordning (EF) nr. 1907/2006 om REACH - EUs nye kjemikaleregelverk - vises det til eget EØS-notat. Forordning (EF) nr. 1907/2006 ble fastsatt før Bulgaria og Romania ble medlemmer i EU, og bestemmelser i forordningen må derfor tilpasses i anledning tiltreden til de to nye medlemslandene. Definisjonen av innfasningsstoffer må derfor endres slik at den også omfatter stoffer som er produsert eller sluppet på markedet i Bulgaria og Romania før de tiltrådte Den Europeiske Union på samme vilkår som for stoffer som er produsert eller sluppet på markedet i de andre medlemsstatene. Artikkel 3.20 b og c endres ved at datoen "1. januar 2007" legges til.

Merknader:
Forordningen krever endring av forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og negrensning av kjemikalier (REACH). Norge deltar aktivt i arbeidet med REACH, blant annet gjennom deltakels ei ECHAs styre og komiteer og er i kontakt med berørte parter.

Sakkyndige instansers merknader:
Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og anses som relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1354/2007 ble fastsatt 15.11.2007 med ikrafttredelse samme dato.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.06.2007
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.11.2007
Anvendelsesdato i EU
23.11.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 30.1.2014, p. 95-96
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.09.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.09.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.09.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.02.2009
Anvendes fra i Norge
04.02.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R1354
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro