Tillatelse til tiltak for stabilisering av markedet i vinsektoren

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/975 av 6. juli 2020 om tillatelse til at det inngås avtaler og treffes vedtak om tiltak for stabilisering av markedet i vinsektoren

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/975 of 6 July 2020 authorising agreements and decisions on market stabilisation measures in the wine sector

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Unionen er verdens førende producent af vin. I produktionsårene 2014/15 til 2018/19 var den gennemsnitlige årlige vinproduktion i Unionen 167,6 mio. hektoliter. Produktionsåret for vin løber fra den 1. august til den 31. juli det følgende år. På verdensplan står Unionen for 45 % af vindyrkningsarealerne, 65 % af produktionen, 60 % af forbruget og 70 % af eksporten til tredjelande. De fem største vinproducerende lande i Unionen er, i aftagende rækkefølge efter produktionsmængder, Italien, Frankrig, Spanien, Tyskland og Portugal.

(2) Som følge af covid-19-pandemien og de omfattende begrænsninger af borgernes fri bevægelighed, der er indført i medlemsstaterne, har vinavlerne og -producenterne oplevet økonomiske forstyrrelser, der har ført til finansielle vanskeligheder og likviditetsproblemer.

(3) Spredningen af sygdommen samt de trufne foranstaltninger har begrænset adgangen til arbejdskraft, hvilket især går ud over produktionen, forarbejdningen og transporten af vindruer og vin.

(4) Den obligatoriske lukning af restauranter, hoteller og barer samt aflysningen af fester og højtideligheder som f.eks. bryllupper, fødselsdage og erhvervsarrangementer i Unionen og i tredjelande har standset driften af hotel- og restaurationsbranchen i adskillige måneder. Desuden har aktiviteter i forbindelse med turisme og vinturisme som f.eks. vinsmagninger, messer samt køb og forbrug på vingårde i vid udstrækning været afbrudt i de fleste medlemsstater siden marts 2020.

(5) Som følge heraf er der sket væsentlige ændringer i mønstrene for efterspørgslen efter vin. Forbrugernes efterspørgsel er flyttet til forbrug af vin i hjemmet. Mens forbrugerne har øget forbruget af visse vinprodukter, har det øgede forbrug i hjemmet ikke kompenseret for faldet i efterspørgslen i hotel- og restaurationsbranchen.

(6) Lukningen af restauranter og andre lignende foretagender har forårsaget et fald i omsætningen for vinproducenterne. I Tyskland mistede vinproducenterne 50 % af deres omsætning i det første kvartal af 2020 på grund af manglende salg til restauranter. Der var også en nedgang på 23 % i salget til specialiserede vinforretning, som ofte sælger vin i det øverste varesegment. Ifølge industriens skøn for hele Unionen har lukningen af restauranter, barer og hoteller fra begyndelsen af lukningen af restauranter i midten af marts og frem til slutningen af maj 2020 medført en nedgang på 30 % i mængden af vin, der er solgt, og et fald i værdien på 50 % sammenlignet med salget før lukningerne.

(7) Til trods for den nylige lempelse af visse foranstaltninger og rejserestriktioner, herunder genåbningen af restauranter og lignende foretagender, forventes situationen ikke at blive normaliseret i de kommende seks måneder. Restauranter og lignende foretagender vil skulle overholde betingelser for social distancering, hvilket begrænser antallet af kunder. Desuden gælder der i mange medlemsstater fortsat visse restriktioner vedrørende størrelsen på sociale sammenkomster, herunder private begivenheder som f.eks. bryllupper, hvor der traditionelt forbruges vin.

(8) Turismen på verdensplan, som forventes at få et fald i omsætningen på 70 % i andet kvartal af 2020, forventes heller ikke at blive genoptaget i de kommende seks måneder i et omfang, der er tilstrækkeligt til at kompensere for det manglende forbrug i restauranter i den periode, hvor de omfattende begrænsninger i bevægelsesfriheden var gældende.

(9) Samlet set skønnes det, at forbruget af vin i Unionen vil falde til 108 mio. hektoliter i produktionsåret 2019/20. Det er en samlet nedgang i forbruget på over 8 % i produktionsåret 2019/20 sammenlignet med gennemsnittet for de foregående fem produktionsår.

(10) Eksporten til tredjelande er særlig væsentligt for Unionens vinsektor. I 2019 beløb den samlede eksport sig til 12,1 mia. EUR. I løbet af covid-19-pandemien er eksporten blevet ramt af logistiske udfordringer og en nedgang i forbruget på grund af begrænsningerne i bevægelsesfriheden, som også blev indført i tredjelande. Udbruddet af covid-19-pandemien i Kina medførte en betydelig overbelastning af havnene i Kina og andre steder og til et øget antal helt eller delvist aflyste sejladser, som førte til, at der var færre containere til rådighed, at transportomkostningerne steg betydeligt, og at eksportørerne fik deres forsendelser udskudt. Desuden var EU's vineksport allerede negativt påvirket af de øgede importafgifter, som USA havde pålagt visse vinprodukter fra Unionen. Siden oktober 2019 har USA, som er Unionens største eksportmarked for vin, pålagt 25 % værdiimporttold på ikke-mousserende vin fra Unionen.

(11) Samlet set forventes Unionens vineksport til tredjelande at falde med 14 % i produktionsåret 2019/20, både sammenlignet med det foregående produktionsår og gennemsnittet for de fem foregående produktionsår. Sammenlignet med maj 2019 faldt eksporten af franske, italienske og spanske vine betydeligt i maj 2020: den franske vineksport til tredjelande faldt med 33 % i mængde og 55 % i værdi, den italienske vineksport til tredjelande faldt med 22 % i mængde og 26 % i værdi, og den spanske vineksport til tredjelande faldt med 63 % i mængde og 43 % i værdi. Eksporten af mousserende vine var særlig hårdt ramt i samme referenceperiode. Ifølge skøn fra vinindustrien faldt eksporten af Champagne til USA og Kina i maj 2020 med 64 % i mængde og 55 % i værdi, mens eksporten af Prosecco til tredjelande faldt med 27 % i mængde og 32 % i værdi, og eksporten af Cava til tredjelande faldt med 40 % i mængde og værdi.

(12) Desuden er der i øjeblikket store mængder vin på lager på grund af en usædvanlig god høst på 174,4 millioner hektoliter i produktionsåret 2018/19, hvilket øgede primolagrene i produktionsåret 2019/20 med 14 % sammenlignet med produktionsåret 2018/19. Vin, der ikke er blevet solgt, skal oplagres.

(13) Ovenstående omstændigheder fører til, at disse begivenheder må betragtes som en periode med alvorlig uligevægt på markedet.

(14) For at hjælpe vindyrkerne og vinproducenterne med at finde en balance i denne periode med alvorlige ubalancer på markedet bør landbrugere, landbrugssammenslutninger eller sammenslutninger af sådanne sammenslutninger, eller anerkendte producentorganisationer, sammenslutninger af anerkendte producentorganisationer og anerkendte brancheorganisationer inden for produktion af vindruer og vin i en midlertidig periode på seks måneder gives mulighed for aftaler og afgørelser. Disse foranstaltninger omfatter: i) omdannelse og forarbejdning, ii) oplagring, iii) fælles salgsfremstød, iv) kvalitetskrav, og v) midlertidig produktionsplanlægning.

(15) Sådanne aftaler og afgørelser kan f.eks. omfatte: i) forarbejdning af vin til andre formål, f.eks. destillering af vin til alkohol, ii) oprettelse og indkredsning af lagerkapacitet til den øgede mængde vin, som skal oplagres, iii) fremme af forbruget af vin, iv) aftaler om kvalitetskrav, som skal begrænse markedsføringen af vine til dem, der opfylder kravene, og v) planlægning af foranstaltninger til mindskelse af omfanget af den næste høst.

(16) Der bør i en periode på seks måneder gives midlertidig bemyndigelse til enhver aftale og afgørelse. Den kommende høst for produktionsåret 2020/21, som begynder i august 2020, og tiden op til festlighederne sidst på året, hvor der især forbruges og eksporteres vine og mousserende vine i det øverste varesegment, er de perioder, hvor de nævnte foranstaltninger forventes at have den største virkning.

(17) I overensstemmelse med første afsnit i artikel 222, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013 gives der bemyndigelse på den betingelse, at den ikke skader den måde, det indre marked fungerer på, og at aftalerne og afgørelserne udelukkende tager sigte på at stabilisere sektoren. Disse specifikke betingelser udelukker aftaler og afgørelser, der direkte eller indirekte fører til opdeling af markeder, til forskelsbehandling baseret på nationalitet eller til fastsættelse af priser. Hvis aftalerne og afgørelserne ikke opfylder disse betingelser eller ikke længere opfylder disse betingelser, finder traktatens artikel 101, stk. 1, anvendelse på disse aftaler og afgørelser.

(18) Den bemyndigelse, der er omhandlet i denne forordning, bør finde anvendelse på Unionens område, eftersom den alvorlige markedsuligevægt er fælles for hele Unionen.

(19) For at sætte medlemsstaterne i stand til at vurdere, hvorvidt aftaler og afgørelser om vindruer og vin skader den måde, det indre marked fungerer på, og udelukkende har til formål at stabilisere vinsektoren, bør de kompetente myndigheder, herunder konkurrencemyndighederne, i den medlemsstat, der tegner sig for den største anslåede produktion af vindruer og vin, som er omfattet af disse aftaler eller afgørelser, underrettes om de indgåede aftaler og de trufne afgørelser samt om de produktionsmængder af vindruer og vin og den periode, som de vedrører.

(20) På grund af den alvorlige uligevægt på markedet, behovet for at tage eksisterende lagre af vin med i betragtning, faldet i forbruget og tabet af eksportmarkeder, og for at hjælpe vinsektoren med genopretning, når covid-19-restriktionerne lempes, det vil sige indtil og efter festlighederne sidst på året, bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen.

(21) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.07.2020
Anvendelsesdato i EU
08.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet