Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for noen viner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1271/2014 av 28. november 2014 om tillatelse til å heve anrikingsgrensene for vin som framstilles av visse druesorter som er høstet i 2014 i visse vindyrkingsregioner eller deler av disse

Commission Implementing Regulation (EU) No 1271/2014 of 28 November 2014 authorising an increase of the limits for the enrichment of wine produced using the grapes harvested in 2014 from certain wine grape varieties in certain wine-growing regions or a part thereof

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 18.3.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.5.2016)

Sammendrag av innhold
Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Kroatia, Italia, Ungarn, Østerrike, Romania, Slovenia og Slovakia har med hjemmel i forordning (EU) nr. 1308/2013, vedlegg VIII del I punkt A.3 søkt om at grensen for økning av alkoholinnholdet i vin, forhøyes for vin fra visse druesorter høstet i 2014 i visse vindyrkningsregioner eller deler av disse. Bakgrunnen for søknaden er at værforholdene i 2014 var usedvanlig ugunstige for druehøsten. Søknadene innvilges i denne rettsakten. Rettsakten "står på egne ben" og endrer verken forordning (EU) nr. 1308/2013 eller de ulike gjennomføringsforordningene om vin.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin (vinforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet kan ikke se at rettsakten vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, forbrukere eller myndighetene sammenliknet med dagens rettstilstand.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering
Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
28.11.2014
Gjennomføringsfrist i EU
02.12.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 39, 21.6.2018, p. 401-404
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.01.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
19.03.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.03.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1271
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro