Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1319 av 9. august 2021 om tillatelse til å endre spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet korianderfrøolje fra Coriandrum sativum og endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1319 of 9 August 2021 authorising changes in the specifications of the novel food Coriander seed oil from Coriandrum sativum and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 20.8.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.8.2021)

Sammendrag av innhold
Korianderfrøolje fra Coriandrum sativum er tidligere godkjent som ny mat under den gamle ny mat-forordningen (EF) nr. 258/97 for bruk i kosttilskudd. Korianderfrøolje fra Coriandrum sativum ble inkludert i unionslisten over ny mat, da denne ble etablert ved forordning (EU) 2017/2470.

Utkastet til forordning endrer spesifikasjonen for korianderfrøolje i unionslisten (vedlegg 2): Maksimumsverdien for syreverdien endres fra ≤ 2,5 mg KOH/g olje til ≤ 4 mg KOH/g olje, og fargebeskrivelsen endres fra ‘svak gulaktig farge’ til ‘gulaktig til brun farge’. Dette gjøres for å reflektere den naturlige variasjonen i farge og nivå av frie fettsyrer. Ettersom den økte syreverdien er sammenlignbar med andre spiselige oljer, har Europakommisjonen ikke ansett det nødvendig å be den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) om en risikovurdering.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.08.2021
Anvendelsesdato i EU
30.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet