Tillatelse til endring av bruksbetingelsene for 'trans-resveratrol’ som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/51 av 22. januar 2021 om tillatelse til en endring i bruksbetingelsene for 'trans-resveratrol’ som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/51 of 22 January 2021 authorising a change of the conditions of use of the novel food ‛trans-resveratrol’ under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.1.2021. EØS-notat offentliggjort 29.1.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.2.2021)

Sammendrag av innhold
Trans-resveratrol er godkjent i kosttilskudd «i kapsel- eller tablettform». Forordningen godkjenner å fjerne angivelsen «i kapsel- eller tablettform».

En rekke ny mat-ingredienser i unionslista er godkjent i kosttilskudd uten at formen er spesifisert. Forordningen vil dermed bli bedre konsistens mellom ny mat-ingredienser som er godkjent i kosttilskudd, ved å fjerne denne angivelsen. Det er ikke nødvendig å konsultere EFSA, siden formen ikke har betydning for mattryggheten.

Forordningen godkjenner endringen i bruksbetingelsen for trans-resveratrol i kosttilskudd i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470).
Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og aksptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.11.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.01.2021
Anvendelsesdato i EU
14.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet