Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for funksjonshemmede: gjennomføringsbestemmelser om liste over aktiva

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/772 av 16. mai 2019 om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1300/2014 med hensyn til inventar av eiendeler med sikte på å identifisere hindringer for tilgjengelighet, informere brukerne og overvåke og evaluere fremgang med tilgjengelighet

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/772 of 16 May 2019 amending Commission Regulation (EU) No 1300/2014 as regards inventory of assets with a view to identifying barriers to accessibility, providing information to users and monitoring and evaluating progress on accessibility

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.1.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen innebærer en mindre endring til kommisjonsforordning (EU) nr. 1300/2014 gjennom tilføyelse av ny artikkel 7a som foreskriver kartlegging, ajourhold og utveksling av data [publisering i European Railway Stations Accessibility Database (ERSAD)] med tanke på tilgjengelighet for alle.

Hensikten med endringen er å ansvarliggjøre medlemslandene ved at de må kartlegge jernbanen med tanke på tilgjengelighet for funksjonshemmede. Denne informasjonen skal gjøres tilgjengelig for publikum i en database. Databasen tenkes også brukt til å overvåke fremdrift i byggingen av jernbaneinfrastruktur som er tilgjengelig for alle.

Endringen springer ut av en arbeidsgruppe som ble etablert i 2014 for å komme med råd til hvilke data som burde samles inn for å identifisere hindringer for adgang til jernbaneinfrastrukturen for de reisende(på stasjonsnivå) og hvordan denne informasjonen skal deles med brukerne og følges opp for å overvåke fremdrift i byggingen av jernbaneinfrastruktur som er tilgjengelig for alle. Arbeidsgruppen ferdigstilte sitt arbeid i mai 2017 og jernbanebyrået (ERA) vedtok sin anbefaling for endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1300/2014 som ERA-REC-128.

ERA har ikke satt i drift databasen European Railway Stations Accessibility Database (ERSAD).Datasettene skal først være klare senest om to og et halvt år. Det eksisterende regelverket for TSI PRM er i seg selv omfattende og krever bl.a. en egen nasjonal implementeringsplan, se oversikt over disse her: https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/interoperability/interoperabil... (inklusive Norges).

Det nye som kom ved endringen i regelverket fra i fjor sommer, er en mindre revisjon av hvilke data som skal inngå i datasett som skal rapporteres inn i den nye databasen som ERA skal drifte (grunnleggende egenskaper til nettverket og typene autoriserte kjøretøy). Dataene som skal rapporteres inkluderer informasjon om tilgjengeligheten til jernbanestasjoner for passasjerer, det vil si en beskrivelse av egenskapene og utstyret tilgjengelig på jernbanestasjonene.

Medlemslandene har ni måneder på å beslutte hvilke(n) aktør(er) som skal ha ansvaret for å sammenstille og oversende tilgjengelighetsdata identifisert for hver jernbanestasjon. Datasettene skal være ferdigstilt innen 36 måneder etter ikrafttredelse av denne endringen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Krever endring av forskrift 28. september 2015 nr. 1131 om gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1300/2014 av 18. november 2014 om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne med hensyn til tilgjengelighet til Unionens jernbanesystem for funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer (TSI-PRM).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vil være en engangskostnad forbundet med å samle inn dataene og rapportere dem inn i databasen. I tillegg vil det påløpe driftskostnader for å vedlikeholde data. Statens jernbanetilsyn kan ikke se at denne endringen medfører vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

I Jernbaneverkets «Innspill til gjennomføringsplan for TSI PRM» fra 2015 er alle stasjoner er kartlagt i fht kravene i TSI PRM. BaneNOR har nå denne oversikten og vil ikke ha spesielle utfordringer med å oppdatere informasjonen og få den inn i en database. De vedlikeholder allerede internt oversikt over alle stasjoner hvor tilgjengelighetsdata blir oppdatert etter hvert som endringer gjøres på de ulike stasjonene.

Sakkyndige instansers merknader
På bakgrunn av diskusjoner i arbeidsgruppen foreslår Statens jernbanetilsyn at Bane NOR som infrastrukturforvalter får ansvaret med å kartlegge og rapportere til ERA-databasen. Bane NOR vil kunne være avhengig av innspill fra driftsselskapene for å kunne rapportere alle forhold.

Det vil være nødvendig ved nasjonal gjennomføring at Norge (Samferdselsdepartementet) peker på hvem som skal få ansvaret for å kartlegge og rapportere data til databasen, samt vedlikehold av dataene.

Vurdering
Samferdselsdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen har vært behandlet og fikk positiv tilslutning i Rail Interoperability and Safety Committee (RISC) der også Norge er representert. Formelt vedtatt av Kommisjonen 16. mai 2019 og publisert i EU-tidende 27. mai 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-EFTA-statene. Klarert i Spesialutvalget for transport gjennom skriftlig prosedyre 17. desember 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.02.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.05.2019
Anvendelsesdato i EU
16.06.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.03.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein (av direktiv 2012/34/EU)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.09.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0772
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro