Tilgang til opplysninger om bruken av frekvenser

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/344/EF av 16. mai 2007 om harmonisert tilgang til opplysninger om bruk av spektrum innenfor Fellesskapet

Commission Decision 2007/344/EC of 16 May 2007 on harmonised availability of information regarding spectrum use within the Community

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2010)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens beslutning om harmonisert tilgjengeliggjøring av opplysninger om bruken av frekvenser i felleskapet - heretter kalt spektruminformasjonsbeslutningen - er gitt med rettsgrunnlag i EF-traktaten og frekvenspolitikkbeslutningen (Radio Spectrum Decision) (2002/676/EF), og da særlig art. 4 (3).

Formålet med spektruminformasjonsbeslutningen er å etablere et politisk og rettslig grunnlag for harmonisert tilgjengeliggjøring av opplysninger om bruken av frekvensressurser og tilhørende tekniske parametere.

Det er enighet blant medlemsstatene og deltakere fra næringslivet om å bruke systemet som er utarbeidet av European Communications Office (ECO). The ECO Frequency Information System (EFIS) er offentlig tilgjengelig over Internett og gir mulighet på europeisk plan for å søke frem og sammenligne offisielle frekvensopplysninger som de nasjonale administrasjoner har overført til systemet. Det ligger en oppfordring i beslutningen til medlemsstatene om å benytte systemet. Beslutningen angir på hvilken måte, samt hvilke opplysninger som skal gjøres tilgjengelig.

Beslutningen trådte i kraft 1. januar 2008.

Gjeldende norsk rett på området fremgår av ekomloven § 6-1 hvor myndigheten er pålagt å fastsette en nasjonal frekvensplan for bruk av det elektromagnetiske frekvensspekteret, og hvor det pålegges myndighetene å gjøre den nasjonale frekvensplan offentlig tilgjengelig.

Når det gjelder håndhevelsen av regelverket tas det også hensyn til forpliktelser etter internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, herunder forpliktelser etter EØS-avtalen.

Vurdering
Spektruminformasjonsbeslutningen er i samsvar med norske interesser på området. Innholdet i beslutningen er i samsvar med innholdet i gjeldende ekomlov.

Beslutningen er sentral i oppfølgingen av EUs generelle frekvenspolitikk, jf. frekvenspolitikkbeslutningen. Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XI uten at dette medførte behov for norsk tilpasningstekst.

Status
Beslutningen ble vedtatt i EU 16. mai 2007. Beslutningen ble vedtatt i EØS-komiteen den 4. juli 2008, ikrafttredelse 5. juli 2008. Gjennomføringsdato for beslutningen var 1. januar 2008. I tråd med prinsippene i beslutningen tilgjengeliggjøres informasjon om frekvensbruk og -tildelinger i Norge på Post- og teletilsynets hjemmesider. I forbindelse med en større gjennomgang av datagrunnlaget i Post- og teletilsynets frekvensplanleggingsverktøy og frekvensportal, er tilsynet i ferd med å overføre de essensielle opplysningene om frekvensanvendelsene i Norge til EFIS.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.05.2007
Anvendelsesdato i EU
01.01.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 73, 19.12.2013, p. 45-48
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.07.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.07.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.07.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
05.07.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0344
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro