Tilgang til finansiell informasjon om foretak notert på europeisk regulert marked

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2007/657 av 11. oktober 2007 om det elektroniske nettet av offisielt utpekte ordninger for sentral lagring av de obligatoriske opplysningene omhandlet i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF

Commission Recommendation 2007/657/EC of 11 October 2007 on the electronic network of officially appointed mechanisms for the central storage of regulated information referred to in Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Finansdepartementets balgrunnsnotat - april 2008

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF – Rapporteringsdirektivet – krever at investorer på verdipapirmarkedet i Europa skal få lettere tilgang til og mer systematisk informasjon om utstedere på europeiske regulerte markeder. Direktivet fastsetter samtidig at medlemslandenes tilsynsmyndigheter skal gi et sett med retningslinjer for å forenkle offentlighetens adgang til informasjon som skal offentliggjøres i henhold til direktiv 2003/6/EF om markedsmanipulasjon, direktiv 2003/71/EF om prospekter, og rapporteringsdirektivet selv. Det er også fastsatt at det skal lages et enhetlig elektronisk nettverk eller en plattform av elektroniske nettverk som kobler sammen de ulike offisielle nasjonale mekanismene for lagring av slik informasjon, slik at interessenter på en enkel måte kan få tilgang til finansiell informasjon om foretak notert på europeisk regulert marked.

Som ledd i å muliggjøre et slikt sentralt europeisk informasjonsnettverk gir kommisjonsrekommandasjon 2007/657 retningslinjer og anbefalinger vedrørende organisering av lagringsmekanismene, tiltak for å sikre troverdig informasjon og sikker kommunikasjon, sørge for enkel brukertilgang, minimum kvalifikasjonskrav, prising av tjenester m.m., samt at det gis en angivelse av den videre prosess med hensyn til utviklingen av det elektroniske nettverket.

Merknader
Kommisjonsrekommandasjonen medfører ikke behov for endring i norsk lov eller forskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Finansdepartementet finner kommisjonsrekommandasjonen EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.10.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 38, 27.6.2013, p. 136-142
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.04.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.04.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Anvendes fra i Norge
26.04.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007H0657
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro