Tildeling og bruk av Mode S-interrogator-koder i det felles europeiske luftrom

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 262/2009 av 30. mars 2009 om krav til koordinert tildeling og bruk av "Mode S interrogator" koder i Det felles europeiske luftrommet

Commission Regulation (EC) No 262/2009 of 30 March 2009 laying down requirements for the coordinated allocation and use of Mode S interrogator codes for the single European sky

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.10.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.3.2010)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir gjennomføringsbestemmelser (Implementing Rules) til forordning (EF) 552/2004 om samvirkningsevnen i det europeiske nett for styring av lufttrafikken, og er derfor en del av regelverket om det felles europeisk luftrommet (Single European Sky). Forordningen setter ikke krav om installasjon av utstyr, da det er valgfritt om et land ønsker å ta i bruk Mode S. Dette innebærer altså at kravene i forordningen kun kommer til anvendelse dersom Mode S utstyr installeres.Forordningen setter krav til en koordinert prosess for tildeling og bruk av Mode S interrogator koder. Målsettingen er å forestå en sikker og effektiv tildeling av tilgjengelige koder og på regelmessig basis kvalitetssikre bruken av kodene i overvåkingssystemer i ATM samt ivareta sivil /militær koordinering.

Merknader
Forordningen retter seg mot Mode S interrogatorer og relevante overvåkingssystemer, produsenter, prosedyrer, lufthavnoperatører, utviklingsinstitusjoner, Mode S tjenesteytere og militære aktører. Her gjentas det at forordningen altså ikke setter krav om installasjon av utstyr, men til at det skal være en koordinert prosess vedrørende bruken av Mode S interregator dersom slikt utstyr installeres. For tiden er det et begrenset antall land i Europa som har innført Mode S, men antallet forventes å øke i tiden fremover. For Norges del foreligger det ikke konkrete planer for å ta i bruk Mode S.

Sakkyndige instansers merknader
Forordning (EF) nr. 262/2009 endrer forordining (EF) nr. 552/2004 som allerde er inntatt i EØS-avtalen.

Luftfartstilsynet anbefaler at forordning (EF) nr. 262/2009 inntas i EØS-avtalen.

Vurdering
For å ivareta en sikker og effektiv administrering av et begrenset antall Mode S identifiseringskoder i et stadig økende antall Mode S interrogatorer, er det behov for en omforenet prosess for nødvendig koordinering. Målsettingen med forordningen er å forestå en sikker og effektiv tildeling av tilgjengelige koder og på regelmessig basis kvalitetssikre bruken av kodene i overvåkingssystemer i ATM samt ivareta sivil /militær koordinering. Mode S (select) er en teknikk som brukes for overvåking i utøvelse av lufttrafikktjeneste. Den legger til rette for en selektiv interrogering av luftfartøy og nedføring av data for viderebehandling i ATM systemer. Mode S muliggjør kommunikasjon med enkeltindivider gjennom bruk av identifiseringskoder. Mode S innebærer i praksis at det sendes ut et "spørreanrop", dvs et signal som mottas av luftfartøyets transponder, som igjen sender et svar som viser luftfartøyets identitet og posisjon osv. Denne teknikken legger til rette for en bedre utnyttelse av frekvensspekteret og vil i forhold til konvensjonell sekundærradar redusere mulig forstyrrelser som garbling/dobbelkoding.

Som nevnte foreligger det ingen konkrete planer om å ta i bruk Mode S og forordningens krav til koordinert tildeling og bruk av Mode S interrogator koder vil derfor verken få administrative eller økonomiske konsekvenser.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Forordningen er publisert i Eus Official Journal 1. april 2009, og trådte i kraft 20 dager etter publisering, jf. artikkel 13.

Artikkel 3, som utgjør det materielle hovedinnholdet, skal få anvendelse fra 1. januar 2011, jf. artikkel 13.

Status
Forordningen ble behandlet og godkjent den 21. november 2008 i Komiteen for det felles luftrom (Single Sky Committee) der Norge har observatørstatus.

Forordningen ble vedtatt i EU 30. mars 2009, og publisert i EUs Official Journal dagen etter. Luftfartstilsynet sendte forordningen på nasjonal høring 13. juli 2009 med høringsfrist 1. september 2009. Forordningen ble vedtatt tatt inn i eøs-avtalen ved eøs-komiteens beslutning 22. oktober 2009, og tatt inn i norsk regelverk ved forskrift om endring i forskrift om samvirkningsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring, som trådte i kraft 23. oktober 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.03.2009
Anvendelsesdato i EU
20.04.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 75, 11.12.2014, p. 19-31
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
22.10.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.10.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.10.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.10.2009
Anvendes fra i Norge
23.10.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0262
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro