Tilbaktrekning av godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 451/2012 av 29. mai 2012 om å trekke tilbake fra markedet visse fôrtilsetningsstoffer som tilhører funksjonsgruppen ensileringsmidler

Commission Implementing Regulation (EU) No 451/2012 of 29 May 2012 on the withdrawal from the market of certain feed additives belonging to the functional group of silage additives

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.2.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.10.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler tilbaketrekking fra markedet av en del ulike fôrtilsetningsstoffer i kategorien Ensileringsmidler. Disse fôrtilsetningsstoffene er både enzympreparater, mikroorganismer og salter av organiske og uorganiske syrer. Ingen av preparatene var søkt re-godkjent innen fristen. Regelverket krever at stoffer som ikke søkes re-godkjent skal trekkes fra markedet. Dette gjelder de oppførte ensileringsmiddlene i forordningens vedlegg, del A og B. Siden tilbaketrekking fra markedet ikke skyldes sikkerhetsmessige grunner, er det i en overgangsperiode tillatt å bruke opp eksisterende lager av disse preparatene, og blandinger der de inngår. Overgangsperioden varer til 19. juni 2013. Tilbaketrekking av fôrtilsetningsstoffer fra markedet er ingen hindring for å søke om godkjenning av tilsvarende preparater i framtiden. Tiltakene fastsatt i denne forordningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Den får heller ingen konsekvenser for fôrindustrien eller primærprodusentene, da det finnes mange andre tilsvarende preparater i markedet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.05.2012
Anvendelsesdato i EU
19.06.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 26.1.2017, p. 38-46
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.12.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.02.2013
Anvendes fra i Norge
04.02.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0451
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro