Tidsbegrenset forsøk angående frøblandinger bestemt til anvendelse som fôrplanter

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/109/EF av 9. februar 2009 om gjennomføring av et tidsavgrenset forsøk vedrørende visse unntak for omsetning av frøblandinger bestemt til bruk som fôrvekster i henhold til rådsdirektiv 66/401/EØF, for å avgjøre om visse arter, som ikke er oppført i rådsdirektivene 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/55/EF eller 2002/57/EF, oppfyller kravene for oppføring i artikel 2, pkt. 1A, i direktiv 66/401/EØF

Commission Decision 2009/109/EC of 9 February 2009 on the organisation of a temporary experiment providing for certain derogations for the marketing of seed mixtures intended for use as fodder plants pursuant to Council Directive 66/401/EEC to determine whether certain species not listed in Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/55/EC or 2002/57/EC fulfil the requirements for being included in Article 2(1)(A) of Directive 66/401/EEC

Siste nytt

Oppdatert EØS-notat

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.1.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter bestemmelsene for en forsøksordning for omsetning av ferdige frøblandinger av plantearter som ikke hittil er oppført på EUs hoveddirektiver for omsetning av såvare av ulike plantegrupper (fôrvekster, såkorn, grønnsaker, olje- og fibervekster). Den bakenforliggende årsaken er ønsket om lettere å gjøre tilgjengelig frøblandinger med arter som kan være særlig tilpasset fôrproduksjon på mer marginale jordbruksarealer. Før det eventuelt gjøres permanente endringer i direktiv 66/401/EØF er det ønskelig å se resultatene av markedsføring av slike frøblandinger, og da kunne ha mulighet for å føre en offentlig kontroll med denne type frøblandinger ut i fra gjeldende kvalitetskrav. Medlemslandene avgjør selv sin deltagelse i forsøket som er tenkt å gå over fem år.

Merknader
Aktuelt regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

De arter som kommer inn under forsøksordningen er arter som har sitt naturlige vekstområde i sydligere deler av Europa, og som da dyrkes som fôrvekst i et visst omfang der. Enkelte arter kan finnes helt sporadisk viltvoksende i Norge, gjerne som følge av utilsiktet innføring i nyere tid. Disse artene synes uansett i dagens situasjon å være lite aktuelle for fôrdyrking her i landet. Det er derfor ikke hensiktsmessig for Norge å delta i forsøket.

Høring hos næringen har vært ansett som overflødig da forsøksordningen, av ovennevnte grunner, anses som uaktuell for Norge.

Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser. Rettsakten medfører heller ikke behov for endring i norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.02.2009
Anvendelsesdato i EU
01.07.2009

EØS



EFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 51-55
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.12.2009

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
05.12.2009

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0109
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro