Tekniske spesifikasjoner for samtrafikk i det europeiske jernbanesystemet

Tittel

Kommisjonsvedtak 2010/79/EF av 19. oktober 2009 som endrer vedtakene 2006/679/EF og 2006/860/EF om tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet for delsystemer i de transeuropeiske jernbanesystemer for konvensjonelle tog og høyhastighedstog

Commission Decision 2010/79/EC of 19 October 2009 amending Decisions 2006/679/EC and 2006/860/EC as regards technical specifications for interoperability relating to subsystems of the trans-European conventional and high-speed rail systems

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.12.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.1.2011)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtak 2010/79/EF om endring av vedtakene 2006/679/EF og 2006/860/EF om tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet for delsystemer i de transeuropeiske jernbanesystemer for konvesjonelle tog og høyhastighetstog endrer vedlegg A i TSI-styring, kontroll og signal for konvensjonelle tog og TSI-styring, kontroll og signal for høyhastighetstog. Vedlegg A inneholder både obligatoriske og informative spesifikasjoner for ERTMS. TSI-styring, kontroll og signal for konvensjonelle tog er implementert i forskrift 26. oktober 2007 nr. 1194 om gjennomføring av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevnen for delsystemet « styring, kontroll og signal » i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog (TSI-styring, kontroll og signal) og TSI-styring, kontroll og signal for høyhastighetstog er implementert i forskrift 26. oktober 2007 nr. 1195 om gjennomføring av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevnen for delsystemet "styring, kontroll og signal" i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog. Endringene i de tekniske spesifkasjonene er kommet på bakgrunn av innspill om nødvendige endringer, oppdateringer og feilrettinger i disse spesifikasjonene. Det er ingen rapporteringsforpliktelser for Norge som følge av beslutningen.

Merknader
Statens jernbanetilsyn har har vurdert kommisjonsvedtaket og ingen merknader til det ovennevnte vedtaket.

Sakkyndige instansers merknader
Vedtaket er ikke sendt på høring til jernbanevirksomhetene da dette ikke vil ha innvirkning for jernbanevirksomhetene på det nåværende tidspunktet.

Vurdering
Da det i Norge ennå ikke er bygd eller igangsatt bygging av ERTMS på konkrete strekninger, vil denne endringen ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for norske virksomheter.

Vedtaket ble ansett som EØS-relevant og akseptabelt for Norge, og ble gjennomført gjennom forskrifter med hjemmel i jernbaneloven.

Status
Kommisjonsvedtak 2010/79/EF om endring av beslutningene 2006/679/EF og 2006/860/EF om tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet relatert til delsystmer i de transeuropeiske jernbanesystemer for konvensjonelle tog og høyhastighetstog ble vedtatt 19. oktober 2009. Vedtaket ble publisert 10. februar 2010 og trer i kraft 1. april 2010 i EU, jf. artikkel 2.

Kommisjonsvedtaket ble tatt inn i EØS-avtalen 10. desember 2010 og ble implementert i norsk rett samme dag i to endringsforskrifter:

• forskrift om endring av forskrift 26. oktober 2007 nr. 1194 om gjennomføring av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevnen for delsystemet "styring, kontroll og signal" i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (TSI-styring, kontroll og signal), og
• forskrift om endring av forskrift 26. oktober 2007 nr. 1195 om gjennomføring av den tekniske spesifikasjon for samtrafikkevnen for delsystemet "styring, kontroll og signal" i det transuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog.

Endringsforskriftene trådte i kraft samme dag.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.10.2009
Anvendelsesdato i EU
01.04.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 3.9.2015, p. 63-70
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.12.2010
Anvendes fra i Norge
10.12.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0079
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro