Tekniske spesifikasjoner for elektroniske skipsmeldinger for kanaltrafikk

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 164/2010 av 25. januar 2010 om tekniske spesifikasjoner for elektronisk rapportering fra skip på innlands vannveier som nevnt i direktiv 2005/44/EF om harmoniserte elveinformasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier i Fellesskapet artikkel 5

Commission Regulation (EU) No 164/2010 of 25 January 2010 on the technical specifications for electronic ship reporting in inland navigation referred to in Article 5 of Directive 2005/44/EC of the European Parliament and of the Council on harmonised river information services (RIS) on inland waterways in the Community

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.10.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.4.2010)

Sammendrag av innhold
Forordningen fastsetter tekniske spesifikasjoner for elektronisk skipsrapportering som angitt i direktiv 2005/44/EF om harmoniserte elveinformasjonstjenester (RIS) artikkel 5. Direktivet er tatt inn i EØS-avtalen, se vedlegg XIII pkt 49a, men det framgår av direktivets artikkel 12 at bare medlemsstater som har indre vannveier har plikt til å gjennomføre direktivet. Norge har ikke slike indre vannveier og skal følgelig ikke gjennomføre direktivet eller forordning 164/2010 som utfyller direktivet.

Merknader
Forordning 164/2010 er EØS-relevant for det tilfellet at en EFTA-stat har eller vil opprette indre vannveier. ESA vedtok i 1996 samme prosedyre som EU-kommisjonen ved å legge til grunn at EFTA-stater som ikke har innenlandske vannveier eller flåte til slik tranport under nasjonalt flagg, ikke er pålagt å implementere rettsaktene om innenlands vannveier.

Vurdering
Forordningen og basisdirektivet retter seg mot stater som har indre vannveier. Norge har ikke indre vannveier og skal følgelig ikke gjennomføre forordningen.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.01.2010
Anvendelsesdato i EU
07.03.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 37, 25.6.2015, p. 99-101
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.10.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0164
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro