Tekniske spesifikasjoner for elektronisk kart- og informasjonssystem for kanaltrafikk

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 909/2013 av 10. september 2013 om tekniske spesifikasjoner for det elektroniske kartvisnings- og informasjonssystem for fart på innenlands vannveier (innenlands ECDIS) i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF

Commission Implementing Regulation (EU) No 909/2013 of 10 September 2013 on the technical specifications for the electronic chart display and information system for inland navigation (Inland ECDIS) referred to in Directive 2005/44/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.05.2014)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen fastsetter tekniske spesifikasjoner for det elektroniske kartvisnings- og informasjonssystem for fart på innenlands vannveier (ECDIS for innlands vannveier) som angitt i direktiv 2005/44/EF om harmoniserte elveinformasjonstjenester (RIS) artikkel 5.

Direktivet er tatt inn i EØS-avtalen, se vedlegg XIII pkt 49a. Det framgår imidlertid av direktivets artikkel 12 at bare medlemsstater som har indre vannveier har plikt til å gjennomføre direktivet. Norge har pr. definisjon ikke innlands vannveier og skal følgelig ikke gjennomføre direktivet eller kommisjonsforordning 909/2013/EF som utfyller direktivet.

Rettsakten skal ikke gjennomføres og har av den grunn ikke vært på høring.

Vurdering
Kommisjonsforordning 909/2013/EF er EØS-relevant for det tilfellet at en EFTA stat har eller vil opprette innenlandske vannveier. ESA vedtok i 1996 samme prosedyrer som EU-kommisjonen ved å legge til grunn at EFTA-stater som ikke har innlands vannveier eller flåte til slik transport under nasjonalt flagg, ikke er pålagt å implementere rettsaktene om innlands vannveier.

Det følger av direktiv 2005/44/EF artikkel 12 at bare medlemsland som har innenlands vannveier har plikt til å gjennomføre direktivet. Norge har ikke indre vannveier og skal derfor ikke gjennomføre kommisjonsforordningen.

Kommisjonsforordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 10. september 2013 og publisert i Official Journal 28. september 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.09.2013
Anvendelsesdato i EU
29.09.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
08.04.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.04.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.03.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0909
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro