Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om Part-FCL-krav til allmennflyging

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning (EU) 2019/430 av 18. mars 2019 om endring av forordning (EU) nr. 1178/2011 med hensyn til enklere, letter og bedre Part-FCL-krav til allmennflyging (GA)

(In preparation) Commission Regulation amending Commission Regulation (EU) No 1178/2011 as regards simpler, lighter and better Part-FCL requirements for general aviation (GA)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 10.4.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.4.2021)

Sammendrag av innhold
EASA har 14. desember 2020 publisert NPA 2020-14, som inneholder forslag til endring av bestemmelser i forordning (EU) nr. 1178/2011 med hensyn til krav til allmennflyging (GA).

Det foreslås flere endringer til kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 og tilhørende AMC og GM for å introdusere krav om sertifisering av besetningsmedlemmer (flight crew) for en-pilots en-motors elektriske fly («single-pilot single-engine electric areoplanes»). Det foreslås videre avklaringer av forskjellige krav med hensyn til allmennflyging (GA).

De foreslåtte endringene forventes å øke effektiviteten og proporsjonaliteten til mange Part-FCL krav og å oppdatere Part-FCL til å inkludere også elektriske fly (electric-propulsion aeroplanes) som brukes i allmenflyging (GA).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av den nye endringsforordningen vil kunne skje gjennom endring av forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Luftfartstilsynets foreløpige vurdering er at endringen vil kunne kreve visse ressurser til opplæring i Luftfartstilsynet, i tillegg til innføring av nye prosedyrer. Forslaget (NPA 2020-14) inneholder ikke noen opplysinnger om eller vurdering av økonomiske konsekveser, verken for myndigheter eller aktørene i markedet.

Sakkyndige instansers merknader
Luftfartstilsynet vurderer at regelverket er EØS-relevant.

Vurdering
Luftfartstilsynet vurderer at regelverket, slik det nå lyder, vil være EØS-relevant og akseptabelt.

Status
NPA 2020-14 ble publisert den 14. desember 2020, og frist for å gi innspill til EASA er 31. mars 2021. Luftfartstilsynet har publisering informasjon om EASAs høring på Luftfartstilsynets internettside og oppfordret norske aktører til å besvare EASAs høring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
14.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
21.01.2021
Høringsfrist
31.03.2021