Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om pilotlisenser for seilflyging

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/358 av 4. mars 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2018/1976 med hensyn til pilotlisenser for seilflyging

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/358 of 4 March 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2018/1976 as regards sailplane pilot licences

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.3.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til forordning (EU) 2018/1139 vedtager Kommissionen de nødvendige gennemførelsesbestemmelser om fastsættelse af kravene til pilotcertifikater til svævefly, når sådanne luftfartøjer opfylder betingelserne i nævnte forordnings artikel 2, stk. 1, litra b), nr. i) og ii).

(2) I betragtning af at flyvebesætningscertifikater til svævefly har en specifik karakter bør der fastsættes særlige certificeringskrav i særskilte forordninger. Sådanne krav bør være baseret på de generelle regler for flyvebesætningscertifikater, der er fastsat i Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011. Disse bør imidlertid omstruktureres og forenkles for at sikre, at de er forholdsmæssige og baseret på en risikobaseret tilgang, samtidig med at det sikres, at svæveflypiloter har og vedligeholder de kompetencer, der er nødvendige for, at de kan udføre deres aktiviteter og varetage deres ansvar. Desuden bør reglerne for operationer med svævefly ajourføres tilsvarende for at tage i betragtning, at licensreglerne er flyttet fra forordning (EU) nr. 1178/2011 til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1976.

(3) I henhold til artikel 12, stk. 2a, nr. 3), i forordning (EU) nr. 1178/2011 må medlemsstaterne indtil den 8. april 2020 fortsat anvende de nationale licensregler, der åbner mulighed for adgang til grundlæggende pilotbeføjelser. I den forbindelse har nogle medlemsstater meddelt Kommissionen og Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA), at fortsat anvendelse af de nationale licensregler, i henhold til hvilke flyveelever kan få tilladelse til at udøve begrænsede beføjelser uden tilsyn og opnå grundlæggende beføjelser et trin ad gangen, medvirker til at fremme sports- og fritidsflyvning, fordi det giver lettere og mere økonomisk overkommelig adgang til at flyve. En sådan fremme af lettere adgang til almenflyvning er i tråd med målene i EASA's køreplan for almenflyvning, som har til formål at skabe et mere forholdsmæssigt afpasset, fleksibelt og proaktivt reguleringssystem. Medlemsstaterne bør derfor fortsat have mulighed for at anvende disse nationale licensregler i overensstemmelse med de principper, der blev indført ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/430 med henblik på udstedelse af pilotcertifikater til svævefly (SPL). Medlemsstaterne bør dog underrette Kommissionen og EASA, når de gør brug af sådanne tilladelser. Medlemsstaterne bør også overvåge anvendelsen af sådanne tilladelser med henblik på at opretholde et acceptabelt flyvesikkerhedsniveau.

(4) For at sikre en let overgang bør alle beviser, tilladelser og godkendelser udstedt til svæveflypiloter i henhold til forordning (EU) nr. 1178/2011 før nærværende forordnings anvendelsesdato fortsat være gyldige. Nationale pilotcertifikater til svævefly udstedt før nærværende forordnings anvendelsesdato bør konverteres til certifikater udstedt i henhold til nærværende forordning, jf. de konverteringsrapporter, der udarbejdes af medlemsstaternes kompetente myndigheder i samråd med EASA.

(5) Træning af svæveflypiloter, der er påbegyndt i overensstemmelse med bilag I (del-FCL) til forordning (EU) nr. 1178/2011 før nærværende forordnings anvendelsesdato bør godskrives fuldt ud, fordi denne træning opfylder de samme eller endda mere vidtrækkende træningskrav end de, der indføres ved nærværende forordning. Træning, der er påbegyndt i henhold til bilag 1 til Chicagokonventionen før nærværende forordnings anvendelsesdato, bør godskrives på grundlag af godskrivningsrapporter udarbejdet af medlemsstaten.

(6) Eksisterende uddannelsesorganisationer bør gives passende tid til om nødvendigt at tilpasse deres træningsprogrammer for så vidt angår de forenklede træningskrav.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er baseret på udtalelse nr. 01/2019 afgivet af EASA, jf. artikel 75, stk. 2, litra b) og c), og artikel 76, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 127 i forordning (EU) 2018/1139 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
24.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.03.2020
Anvendelsesdato i EU
08.04.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet