Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/359 av 4. mars 2020 om endring av forordning (EU) No 1178/2011 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for besetninger i sivil luffart i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/359 of 4 March 2020 amending Commission Regulation (EU) No 1178/2011 as regards the introduction of the basic instrument rating, and the deletion of the en route instrument rating as well as of the flight crew licensing requirements for balloons and sailplanes

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.3.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 fastsættes krav til piloter, der forestår operation af de luftfartøjer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b), nr. i) og ii), i forordning (EU) 2018/1139.

(2) I lyset af, at flyvebesætningscertifikater for balloner og svævefly har en specifik karakter, bør der fastsættes særlige certifikatudstedelseskrav for sådanne certifikater i særskilte bestemmelser, nemlig i Kommissionens forordning (EU) 2018/395 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1976.

(3) Samtidig bør certifikatudstedelseskravene angående pilotcertifikater for balloner og svævefly, der er fastsat i bilag I (del-FCL) til forordning (EU) nr. 1178/2011, udgå, og visse krav i bilag I (del-FCL), der omhandler tværgående spørgsmål såsom bestemmelser om godskrivning mellem pilotcertifikater for balloner eller svævefly og certifikater for andre luftfartøjskategorier, revideres i lyset af de nye certifikatudstedelseskrav for ballonskippere og svæveflypiloter.

(4) Kravene i bilag IV (del-MED), bilag VI (del-ARA), bilag VII (del-ORA) og bilag VIII (del-DTO) til forordning (EU) nr. 1178/2011 bør fortsat finde anvendelse på flyvebesætningscertifikater for balloner og svævefly.

(5) For yderligere at forbedre flyvesikkerheden bør piloter, der deltager i sports- og fritidsflyvning, tilskyndes til at opnå beføjelser til flyvning i henhold til instrumentflyvereglerne (IFR). De eksisterende bestemmelser vedrørende IFR-beføjelser bør derfor tilpasses ved at indføre den grundlæggende instrumentrettighed (»BIR«) i bilag I (del-FCL) til forordning (EU) nr. 1178/2011. BIR bør specifikt tilpasses behovet hos de piloter, der deltager i sports- og fritidsflyvning, for så vidt angår indholdet af deres træning og omfanget af deres beføjelser.

(6) Med indførelsen af BIR bliver en-route-instrumentrettigheden (»EIR«) i punkt FCL.825 i bilag I (del-FCL) til forordning (EU) nr. 1178/2011 overflødig og bør derfor udgå. De eksisterende EIR-indehavere bør dog have ret til fortsat at udøve deres beføjelser og bør gives godskrivning på grundlag af deres EIR, når de ansøger at opnå en BIR. Det bør også være muligt at fortsætte en igangværende træning med henblik på en EIR, der er påbegyndt forud for anvendelsen af denne forordning, og fuldføre den som træning med henblik på en BIR.

(7) Den tekniske ajourføring af forordning (EU) nr. 1178/2011 bør ske på grundlag af de opnåede erfaringer — navnlig på området performancebaseret navigation (PBN), forhindring af og udretning fra usædvanlige flyvestillinger (UPRT) og instruktør- og eksaminatorkvalifikationer.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning bygger på Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagenturs udtalelse nr. 01/2019 i henhold til artikel 75, stk. 2, litra b), og artikel 76, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 127 i forordning (EU) 2018/1139 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.03.2020
Anvendelsesdato i EU
08.04.2020
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet