Tekniske forskrifter for fartøyer på indre vannveier

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2008/87/EF av 22. september 2008 som endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/87/EF om fastsettelse av tekniske forskrifter for fartøyer på indre vannveier

Commission Directive 2008/87/EC of 22 September 2008 amending Directive 2006/87/EC of the European Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels

Siste nytt

EØS-komitevedtak 5.2.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsdirektiv 2008/87/EF av 22. september 2008 endrer europaparlaments og rådsdirektiv 2006/87/EF om fastsettelse av tekniske forskrifter for fartøy på innlands vannvei. Siden vedtagelsen av direktivet i 2006 er det vedtatt en rekke endringer i inspeksjonsforordningen for fartøy på Rhinen jf. artikkel 22 i revidert konvensjon om seilas på Rihnen. Direktiv 2006/87/EF endres derfor i overenstemmelse med inspeksjonsforordningen.

Formålet til direktivet er å sikre at fellesskapets fartøysertifikat og det fartøysertifikat som utstedes i overenstemmelse med inspeksjonsforordningen for fartøy på Rhinen, utstedes på grunnlag av tekniske krav som sikrer et tilsvarende sikkerhetsnivå. For å unngå konkurransevridninger og forskjellige sikkerhetsnivå skal endringene i direktiv 2006/87/EF gjennomføres så raskt som mulig.

Direktivet er rettet til de medlemsstater som har indre vannveier som nevnt i artikkel 1 nr. 1 direktiv 2006/87/EF.

Vurdering
Det gjøres oppmerksom på at ingen EFTA-land har innlands vannveier som definert i EU.

ESA besluttet i 1996 å adoptere Kommisjonens prosedyre på området innlands vannveier. Prosedyren går i korthet ut på at medlemsland som ikke har innlands vannveier selv eller flåte til slik trafikk under hjemmehørende flagg, ikke trenger å implementere regelverket i nasjonal rett. Løsningen fra ESA forutsetter en gjensidig forståelse av at situasjonen endrer seg i det øyeblikk noen etablerer seg i Norge under norsk flagg for å drive transport på innlands vannveier i Europa. En slik situasjon forutsetter at rettsaktene implementeres i norsk rett.

Til tross for rettsaktene om innlands vannveier inngår i EØS-avtalen, trenger ikke Norge å implementere rettsaktene i norsk rett på bakgrunn av ovennevnte.

Status
Kommisjonsdirektivet ble vedtatt den 22. september 2008 og publisert i Official Journal 23. september 2008.

Kommisjonsdirektivet trer ikraft på dagen for offentilggjørelsen i Official Journal.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.09.2008
Gjennomføringsfrist i EU
30.12.2008
Anvendelsesdato i EU
30.12.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 21, 3.4.2014, p. 129-132
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0087
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro