Sykdommer hos storfe: endringer for områder i Spania, Italia og Polen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/177/EU av 10. april 2013 som endrer vedlegg II til vedtak 93/52/EØF ved å anerkjenne visse regioner i Spania som offisielt frie for brucellose (B. melitensis) og som endrer vedleggene II og III til vedtak 2003/467/EF når det gjelder erklæringen om at visse regioner i Spania er frie for brucellose hos storfe og at visse regioner i Italia og Polen er frie for enzootisk bovin leukose

Commission Implementing Decision 2013/177/EU of 10 April 2013 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of certain regions of Spain as officially free of brucellosis (B. melitensis) and amending Annexes II and III to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of certain regions of Spain as officially brucellosis-free and certain regions of Italy and Poland as officially enzootic-bovine-leukosis-free

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.03.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg II til vedtak 93/52/EØF, som listefører henholdsvis medllemsstater og regioner i medlemsstater, som er erklært frie for brucellose forårsaket av Brucella melitensis: De autonome områdene Asturias, Cantabria, Castilla y Leon, Galicia og Pais Vasco oppfyller nå kravene til fristatus i henhold til direktiv 91/68/EF, og erklæres derfor frie for sykdommen.

Rettsakten endrer i tillegg vedleggene II og III til vedtak 2003/467/EF som listefører medlemsstater og regioner i medlemsstater som er erklært frie for henholdsvis brucellose og enzootisk bovin leukose hos storfe. Kravene for fristatus følger av direktiv 64/432/EØF. Følgende endringer er gjennomført:

• De autonome områdene Balearene, Pais Vasco, Murcia og La Rioja i Spania oppfyller nå kravene til fristatus for brucellose hos storfe, og erklæres frie for sykdommen

• Provinsen Benevento i Italia oppfyller nå kravene til fristatus for enzootisk bovin leukose, og erklæres fri for sykdommen

• En rekke distrikter (44 powiaty) i fylkene Pomorskie og Wielkopolskie i Polen oppfyller nå kravene til fristatus for enzootisk bovin leukose, og erklæres frie for sykdommen

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside. Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.04.2013
Anvendelsesdato i EU
02.05.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 7.12.2017, p. 7-11
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.10.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
14.12.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0177
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro