Sykdommer hos storfe: endringer for Italia, Kypros og Spania

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1910 av 17. oktober 2017 om endring av vedtak 93/52/EØF som angår anerkjennelse av bestemte regioner i Spania som offisielt frie for brucellose (B. melitensis), beslutning 2003/467/EF som angår storfebesetningers status i Kypros og visse regioner i Spania som offisielt frie for brucellose og som angår storfebesetningers status i Italia som offisielt frie for enzootisk bovin leukose og beslutning 2005/779/EF som angår anerkjennelse av regionen Campania i Italia som fri for smittsomt blæreutslett hos svin

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1910 of 17 October 2017 amending Decision 93/52/EEC as regards the brucellosis (B. melitensis)-free status of certain regions of Spain, Decision 2003/467/EC as regards the official bovine brucellosis-free status of Cyprus and of certain regions of Spain, and as regards the official enzootic-bovine-leucosis-free status of Italy, and Decision 2005/779/EC as regards the swine vesicular disease-free status of the region of Campania of Italy

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.12.2017)

Sammendrag av innhold
Forslaget til rettsakt endrer tre beslutninger som omhandler fristatus for ulike småfe-, storfe- og svinesjukdommer. Det er vedleggene til beslutningene med listeføring av land og områder med fristatus for ulike sykdommer som endres.

• Vedlegg II til beslutning 93/52/EØF endres slik at de autonome samfunnene La Rioja og Valencia, samt provinsene Albacete, Cuenca og Guadalajara i det autonome samfunnet Castilla-La Mancha blir ført opp på lista over områder med fristatus for Brucella melitensis i saue- og geitebesetninger.

• Vedlegg II til beslutning 2003/467/EF endres slik at hele Kypros og de autonome samfunnene Cataluña, Castilla-La Mancha og Galicia, samt provinsen Zamora i det autonome samfunnet Castilla y León i Spania blir ført opp på lista over områder med fristatus for bovin brucellose.

• Vedlegg III til beslutning 2003/467/EF endres slik at hele Italia blir ført opp på lista over områder med fristatus for enzootisk bovin leukose (EBL).

• Vedlegg I og II til beslutning 2005/779/EU endres slik at regionen Campania i Italia føres opp på listen over områder med fristatus for smittsomt blæreutslett hos gris (swine vesicular disease).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningene 93/52/EØF og 2003/467/EF er ikke gjennomført i norsk rett. Disse beslutningene er gjennomført ved at det legges ut informasjon på Mattilsynets hjemmeside om hvilke områder som til enhver tid har fristatus for disse sykdommene.

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/import_og_eksport_av_dyr/impo...

Dette nettstedet vil bli oppdatert når endringene av beslutningene tas inn i EØS-avtalen.

Beslutning 2005/779/EU retter seg kun mot Italia i forbindelse med bekjempelse av smittsomt blæreutslett hos gris. Den er ikke gjennomført i Norge. Endringene av denne beslutningen vil derfor heller ikke gjennomføres i Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU den 19. september 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.10.2017
Anvendelsesdato i EU
08.11.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.03.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.04.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.04.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D1910
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro