Suspensjon av tiltak mot smittsomt blæreutslett hos svin i Italia

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2008/297/EF av 27. mars 2008 om endring av beslutning 2005/779/EF om dyreshelsetiltak for beskyttelse mot smittsomt blæreutslett hos svin i Italia

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten vedtak i EØS-komiteen)

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedtak 2005/779/EF som angår dyrehelsemessige beskyttelsestiltak mot smittsomt blæreutslett hos gris (SVD) i Italia. Rettsaktens del 1, kapittel II fastsetter dyrehelsemessige bestemmelser som skal gjelde for 1) regioner i Italia som er ansett som fri for SVD og for 2) regioner i Italia som ikke er ansett som fri for SVD.

Sykdommen har vært påvist i Italia siden 2005. Utbrudd i 2007 i områder, som til da var ansett som fri for sykdommen, førte til at Italia har innført kontrolltiltak mot sykdommen i hele landet. Italia har også trukket tilbake "fristatus" for sykdommen for enkelte provinsers vedkommende hvor ytterligere spredning var sannsynlig. Disse tiltakene har vist seg å være effektive. Derfor endres nå vedtak 2005/779/EF slik at Italia nå selv kan oppheve et områdes status som sykdomsfritt og derved gjøre landets veterinærmyndighet bedre rustet til å reagere hurtig og effektivt på eventuelle nye utbrudd av SVD - også i områder som tidligere var ansett som fri for sykdommen. I tillegg til dette har Italia satt i verk utvidet overvåking og testing av svin på oppsamlingsplasser for svin for å redusere faren for spredning av sykdommen via slike virksomheter.

Merknader
Det ansees ikke nødvendig at det utarbeides en norsk forskrift i denne sammenheng.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
27.03.2008
Anvendelsesdato i EU
28.03.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
28.03.2008